Energia sostenible

Reptes actuals i de futur del canvi climàtic: l'estalvi i l'autoabastament energètic acompanyats de millores tecnològiques i "smart grids"

 Les emissions de gasos amb efecte hivernacle a Granollers

El gran responsable del canvi climàtic és l’ésser humà i les emissions de gasos d’efecte hivernacle que escalfen el planeta. A Granollers es van aprovar un seguit d'accions a impulsar des de l'any 2009 fins l'any 2020 per tal de reduir les emissions locals que contribueixen a l'escalfament global, es a dir a l'augment gradual de la temperatura de la Terra, causat principalment per la intensificació de l'efecte d'hivernacle, que contribueix al canvi climàtic.

D’on provenen aquests gasos? 

A la nostra ciutat emetem aquests gasos principalment des de cinc sectors (2020): el transport de motor de combustió (38%), la indústria (28%), les llars (14%), el comerç i serveis (13%) i el sector residus (5 %).

 

Han disminuït les emissions locals? Quina és la tendència?

La majoria de sectors han reduït les seves emissions per sobre del 20% que era l'objectiu que la ciutat s'havia fixat en referència a les emissions que el municipi tenia l'any 2005.  El sector transport és l'únic que no ha arribat a reduir fins el percentatge objectiu les seves emissions de gasos amb efecte hivernacle tot i haver-les reduït un 16%.

 

Com arribarem a Granollers a reduir les emissions de Gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) d'ara al 2030? haurem arribat a ser neutres el 2050?

Des de 2022 s'ha començat a digitalitzar la informació sobre les accions que seria bó impulsar des de tots els sectors per arribar als objectius a assolir en el futur. Però....quins són aquests objectius?

La Unió Europea s'ha compromès a ser la primera zona climàticament neutra l'any 2050 i, per aconseguir-ho, d'aquí al 2030, preveu reduir les emissions com a mínim un 55 % respecte dels nivells de 1990. El Pacte Verd Europeu, a més, suposa un canvi radical a tota l'economia ja que preveu l'eliminació dels combustibles fòssils i altres fonts d'emissions sempre que sigui possible. Cada tona de CO2 que emeten d'energia fòssil s'haurà de compensar amb l'eliminació d'una tona de l'atmosfera per tal d'aconseguir unes emissions netes igual a zero l'any 2050. 

 

Pacte d'Alcaldes i Pla per l'Energia Sostenible (PAES) de Granollers

L'Ajuntament de Granollers s'adhereix al Pacte d'Alcaldes el juliol de 2008 i es compromet a fer un pla local per mitigar el canvi climàtic, el PAES.

Quins són els objectius del PAES?

La implantació de les mesures que inclou el PAES han de permetre que el municipi compleixi l'any 2020 els objectius anomenats "triple 20": reducció d'un 20% en l'emissió dels gasos d'efecte hivernacle, augment d'un 20% de l'eficiència energètica i tenir una quota d'un 20% en fonts d'energia renovables. Aquesta és la fita que ha marcat la Comissió Europea, que ha cercat el compromís dels ens locals per superar els objectius establerts per la UE per a l'any 2020. Aquestes accions es defineixen pels sectors d'activitat on l'ens local té competència.

Amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, el mes de juliol de 2009 va aprovar-se, d’acord als compromisos del Pacte d’Alcaldes, el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible de Granollers.

Què inclou?

Consta d'una diagnosi energètica del municipi i d'un inventari d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de la ciutat. Conté unes 134 accions agrupades per diferents àmbits que permetran reduir el consum energètic, i per tant les emissions de CO2 a l'atmosfera en aquells àmbits on l'administració local pot actuar directament.
Tenint en compte les competències dels ajuntaments, el PAES inclou com a punts clau en què cal intervenir la flota de vehicles municipals, el transport públic, el consum de l'enllumenat de carrers, dependències i equipaments municipals; el tractament i recollida de residus, així com la sensibilització ambiental. La redacció del pla d'acció va comptar amb un procés de participació comprès entre juny-juliol del 2009, amb un bloc i espai web de suport, així com reunions presencials per a la difusió i la recollida d'aportacions de la ciutadania. 

Més informació: 

 

Nou marc de compromís: reducció del 40% de les emissions de CO2 el 2030 i integració de l'adaptació al canvi climàtic

El nou pacte d'alcaldes

Novetats del Pacte d'Alcaldes des de l'estiu de 2015

La inclusió de l'Adaptació en els nous plans d'acció per l'energia sostenible

Granollers ha aprovat el seu Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima

Adaptació al canvi climàtic 

 L'alcalde Josep Mayoral amb la comissària europea d'Acció Climàtica, Connie Hedegaard

Granollers va ser el segon municipi català a adherir-se a Alcaldes per l'Adaptació que promou la Direcció General del clima de la UE. L'alcalde de Granollers Josep Mayoral va signar el 16 d'octubre de 2014 la Declaració d'Alcaldes per l'Adaptació al Canvi Climàtic (Mayors Adapt) en un acte fet a la capital belga. Es tracta d'un acte de reconeixement a gairebé 100 ciutats europees que han liderat accions per a l'adaptació. Setze municipis de la província de Barcelona s'hi van adherir aleshores entre ells la nostra ciutat. 

Des de l'estiu de 2015, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, Granollers defineix les accions d'adaptació al canvi climàtic i la seva integració al planejament municipal existent. Es va fer una diagnosi dels aspectes que estan relacionats amb els principals impactes del canvi climàtic a nivell local: sequeres, onades de calor, inundacions, etc., i s'ha recopil·lat molta informació. Per treballar les accions d'adaptació, s'han identificat els potencials impactes locals, el nivell de risc, què s'està fent actualment al municipi, estratègies i possibles accions, plans i programes on s'emmarquen i les àrees implicades. Les actuacions d'adaptació al canvi climàtic s'integraran en les figures de planejament municipal existents. 

Plataforma sobre l'adaptació al canvi climàtic a Europa

 

Després d’obrir un procés participatiu fins el 21 de novembre de 2016, on es va convidar ciutadans interessats, col·lectius locals i als membres del Consell Assessor de Medi ambient i Sostenibilitat (CAMS) aqui trobareu el document final amb el retorn de les aportacions al Pla d’Acció per l’Energia sostenible i el Clima de Granollers (PAESC), es van esmenar les actuacions de mitigació i adaptació que formaran part del l’esmentat Pla.

En total, es van rebre 6 aportacions externes procedents d’Estabanell , SOREA, la plataforma “AlumnesXClima”, l’associació “Granollers en Transició” i els grups municipals de La Crida-CUP i ERC. També s’han incorporat aportacions procedents dels serveis tècnics municipals en els àmbits de la millora de l’eficiència en el reg urbà, la gestió dels residus, el dimensionament i funcionament de la xarxa de clavegueram, i el detall d’iniciatives municipals que ja s’estan duent a la pràctica. 

La majoria de les propostes sobre polítiques de mobilitat sostenible (PAESC: acció de mitigació 14 i d’adaptació 20) es veuran desenvolupades en el marc del futur Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Granollers 2016-2022. Amb tot, s’ha modificat el contingut de les esmentades fitxes del PAESC per deixar-ne constància. A més, s'ha incorporat l'informe tècnic del Servei de Medi Ambient i Espais Verds on es fa un seguit de precisions sobre els indicadors de seguiment del PAES que demostren la clara evolució favorable pel que fa a la reducció en els consums energètics dels equipaments i serveis municipals al llarg d'aquests darrers deu anys. 

En el document complet del PAESC (pàgines 71 i 96) s’han definit els barems de costos baix, mig, alt establerts en les fitxes de mitigació i adaptació i s’han ajustat les cronologies de les accions, per tal que l’inici de totes les actuacions sigui entre els anys 2016 i 2019.

El passat 13 de desembre es va presentar a la Comissió informativa el nou contingut del PAESC, i es va aprovar en del Ple municipal del 20 de desembre de 2016, juntament amb la proposta d’adhesió a la iniciativa europea del nou “Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible”.

Podeu consultar els documents a:

 

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Granollers 

 Pla adaptació PAESC fitxes i cronograma 

 Pla Mitigació PAESC fitxes i cronograma