Potencial solar

Anàlisi del potencial de les cobertes de Granollers per produir energia a partir de la radiació solar. Identifiqueu les oportunitats d'instal·lació de sistemes d'aprofitament de la energia solar incident a nivell d'edifici.

 

 
 
Calculadora solar desenvolupada amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 
Aquesta aplicació web, destinada a calcular de manera acurada els rendiments energètics i econòmics de les teulades de Granollers, està constituïda per un visor i dues calculadores diferenciades: una dedicada al potencial fotovoltaic (FV) i una altra dedicada al potencial termosolar (TS).
 
La calculadora, d’una banda, permet activar o desactivar, sobre un fons d’ortoimatge d’alta resolució, les capes que es visualitzaran: irradiació total o les idoneïtats fotovoltaica o termosolar. A més, permet seleccionar el tipus de radiació desitjat i l’interval horari per estimar la insolació. Totes les hores a l’aplicació fan referència a l’hora Solar.
 
En segon lloc, es pot dibuixar el rectangle que defineix l’àrea d’interès, sempre dins d’una única teulada. Cal remarcar que es tracta d’un rectangle dirigit, i la manera de dibuixar-lo és rellevant. El primer segment dibuixat defineix l’orientació dels col·lectors, com si amb aquesta primera línia apuntéssim cap al Sol.                        
          
 
 
 
  
         

La Diputació de Barcelona i en concret l'OTCCS – Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea d’Acció Climàtica posa a disposició dels municipis la informació sobre potencial fotovoltaic en sostre que es pot consultar tant a escala 1:5000 com a escala 1:1000 des de l'any 2022.

 Els atributs que mostra el visor identifica la referència cadastral i el tipus d'ús principal que té l'edifici i especifica els metres quadrats aprofitables a coberta, la potència màxima instal·lable (kWp) i la producció elèctrica potencial anual (kWh). 

 

 

 

Les bases de la Transició Energètica a Catalunya aprovades pel Govern el 2017 i la Llei 16/2017 del canvi climàtic, dissenyen el camí cap a un nou model energètic 100% renovable al 2050 i on els ciutadans tenen un paper central. La penetració de l'autoconsum fotovoltaic a Catalunya per avançar cap a un sistema de generació elèctrica més net, més distribuït i amb una major participació ciutadana ha crescut de forma exponencial els darrers anys.
 
 
 
 
L'autoconsum és la producció d’electricitat per al consum propi. Actualment, les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa interior de casa nostra són legals i viables tècnicament i econòmicament. A escala domèstica, l’autoconsum fotovoltaic requereix bàsicament d’una instal·lació solar fotovoltaica de petita potència, que transformarà l’energia del Sol en energia elèctrica. És una tecnologia ja àmpliament provada, fàcil d’instal·lar i també de mantenir. Més informació aqui.
 
A Granollers, som un dels municipis catalans amb més potencia instal·lada, en concret la ciutat es troba entre les 20 primeres (veure taula adjunta), i en nombre total d'instal.lacions la ciutat ocupa el lloc 71 d'entre els 908 municipis catalans.