Educació Ambiental

Conscients de la funció educadora de la ciutat, el Servei de Medi Ambient té com a objectiu difondre els principis de la sostenibilitat, promovent el respecte i la sensibilitat envers el medi ambient.

 

Des  de  la  primera estratègia de ciutat per assolir un desenvolupament de la ciutat amb menys impacte ambiental i més sostenible,  Agenda  21  local  (1999), fins  a  l'actual  Agenda  2030  de  la  ciutat,  així  com  amb  els programes d'actuació municipal cada quatre anys, a Granollers s'han anat desenvolupant activitats i materials en diferents àmbits per tal que la ciutadania estigui informada i tingui el major  coneixement  possible  sobre  el  funcionament  sistèmic  de  la  ciutat,  el  conjunt  del  territori  i  els  diferents  vectors  ambientals.  En  tots  aquests  instruments,  l’educació per a la sostenibilitat s’ha contemplat una de les eines de transformació col·lectiva, transversal amb altres eines de comunicació i sensibilització.

L’Agenda 2030 estimula l’acció en 5 esferes de vital importància (conegudes com 'les 5 P'): persones (People), planeta (Planet), prosperitat (Prosperity), pau (Peace) i aliances (Partnerships). 

Per coherència amb la trajectòria històrica de l’educació ambiental a Granollers, l’Ajuntament ha començat a treballar en el disseny i concreció de l’educació per la sostenibilitat en 6 eixos principals relacionats amb l’àmbit “planeta” de l’Agenda 2030, que  alhora  es  vincula  als  17  Objectius  per al Desenvolupament Sostenible. A l'estiu del 2022 es concreta una proposta de Programa d’Educació per a la Sostenibilitat (Maig. 2022) de Granollers que podeu trobar també a Granollers participa, com a resultat del procés participatiu transversal que es va fer amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona.

Eix 1 - Espais verds i un entorn natural ric i divers.

El Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers gestiona i manté 2.101.852 m² d’espais verds que formen parcs i jardins, places, espais de transició amb l’entorn i espais vinculats a la xarxa hidrogràfica, així també 18.431 arbres associats a aquests espais. Consulteu el Pla director del verd urbà aquí.

 

Entorn natural

Per consultar ubicacions i descripcions amb fitxes detallades sobre la flora i fauna, els arbres i espais catalogats i diversos projectes relacionats impulsats des del Servei de Medi Ambient i Espais Verds consulteu el mapa interactiu de Granollers Natura. Aquest visor del territori és un centre de documentació del medi natural de Granollers. L'aplicatiu incopora fitxes de biodiversitat i d'altres documents del patrimoni natural, com ara informes de projectes de recuperació ambiental, vídeos, capes d'informació geogràfiques, etc...

       Per a més informació consulteu l'apartat de Biodiversitat

 

 

 

RUTES AMB GEOCACHING

Descobreix dues rutes amb tresors amagats a Granollers:- La importància dels sistemes naturals periurbans

Dossier de treball per alumnes sobre espais periurbans

Dossier de treball per alumnes sobre el paisatge vallesà 

 

Consulteu programes educatius propis del Museu de Ciències Naturals que treballen aquest eix: recursos educatius.

EL RIU CONGOST

L'espai amb més biodiversitat del municipi: el riu Congost 

Consulta les imatges històriques i tots els projectes i aprenentatge acumulat en la gestió d’un riu urbà i també les pràctiques més adients per a la seva evolució favorable. La reconnexió entre la natura i les persones en el marc de la ciutat és l’objectiu.

 

 

Activitats a Can Cabanyes del 05 Setembre 2022 al 23 Juny 2023

Web de Can Cabanyes

Des del 2007, quan amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Granollers fa el nou web i material educatiu per primària i secundària de l’espai natural de Can Cabanyes.

Feu una sortida de camp a l’espai conduïda per dos monitors experts. L’estudi del riu Congost al tram de Can Cabanyes es fa a partir de l’observació d’ocells, i el mostreig i la identificació d’organismes aquàtics, de plantes... S'utilitzaran claus dicotòmiques i s'analitzarà el problema de les espècies invasores.

 

Fitxa treball

Fitxa treball 2

En la zona propera a l’aiguamoll i el centre d’educació ambiental de Can Cabanyes també hi trobareu un plafó informatiu sobre els itineraris a seguir al municipi i com connectar amb d’altres supramunicipals. El plafó també inclou informació sobre el sistema de d’aiguamoll construït que actua com refugi de fauna i depuradora d’aigua.

 

 

Eix 2 - Ús eficient de l’aigua i l’energia, i transició energètica.

Saps quanta aigua de xarxa consumim a la ciutat?

Si voleu conèixer el consum d'aigua de xarxa a la ciutat i la seva evolució consulteu els gràfics interactius:

Saps d'n ve l'aigua que surt per l'aixeta a Granollers?  El cicle de l'aigua a la nostra ciutat  

El pantà de Sau, a mínims del segle XXI i ja per sota del 10 %. Compriova l'estat de les reserves d'aigua a Catalunya.

Estat d'excepcionalitat Vídeo amb el contingut de la reunió monogràfica , del dia 14 de febrer de 2023, respecte de la sequera i les accions que està desenvolupant des de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Com podem estalviar i tenir cura de l'aigua? 

 Recursos educatius online

 

 

L'AIGUA PER VIURE 

L'aigua és un patrimoni col·lectiu que cal protegir de cara a les futures generacions. Per conservar el recurs cal utilitzar l'aigua gestionant-ne la demanda de manera eficient i prendre decisions sobre el seu ús amb la participació social.L’exposició L'Aigua per viure fa un repàs d’imatges històriques del riu i la ciutat que evidencien el règim mediterrani del Congost amb sequeres i avingudes, i presenta l’evolució de la relació del riu i l’aigua amb la població de Granollers i ens ajuda a prendre consciència de la importància de l’aigua per viure, de tot el cicle de l’aigua, la seva depuració i la necessitat de fer-ne un ús més racional.

Continguts de l'exposició en pdf 

 

RUTES AMB GEOCACHING

Descobreix dues rutes amb tresors amagats a Granollers: - La importància de l'aigua

  

 

L'ENERGIA AHIR I AVUI

Saps quanta energia consumim a la ciutat?

Si voleu conèixer el consum energètic a la ciutat i la seva evolució consulteu els gràfics interactius:

El projecte museogràfic de La Tèrmica, finançat amb fons europeus FEDER, es troba actualment en execució durant el 2022-2023 i el relat inclou l‘energia com a eix de sinergia temàtica i creativa. El Maig de 2022 es disposarà de nous espais digitals i materials de suport per treballar l'eix de l'energia i la transició energètica a la ciiutat. 

Des de La Tèrmica de Roca Umbert hi ha hagut diverses iniciatives d’educació ambiental que s'emmarquen en la voluntat de poder esdevenir un centre d’interpretació de l’energia. Des del Servei de Medi Ambient i Espais Verds es col·labora de forma continuada per fer tangible els reptes energètics actuals a partir de la història de l’energia en aquesta fàbrica. Per reflexionar sobre l'Energia ahir i avui es disposa dun full de sala divulgatius per tal de fer les visites que es pot transformar en un molinet de vent de forma fàcil i amb l'ajuda d'un pin i un llapis. 

Molinet de La Tèrmica de Roca Umbert

Per treballar amb escoles i col·lectius interessats el bon ús de l'energia i afavorir la mitigació del canvi climàtic, el Servei de Medi Ambient i Espais verds posa a la vostra disposició un directori de recursos educatius sobre energia i canvi climàtic amb informació local, dossiers educatius, exposicions on-line (de les que podeu descarregar plafons en pdf.), jocs interactius i informació general.

Hi podeu consultar les emissions de CO2 a Granollers, així com la pàgina del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), on trobareu materials i consells per estalviar energia.

Pòsters amb consells bàsics per estalviar a la llar , a l’escolaal fer esport, al moure’ns, a la construcció, a l’oficina, al comerç i la indústria.

Llars verdes (programa educatiu): https://wp.granollers.cat/paes/wp-content/uploads/sites/3/2009/07/llars-verdes-programa-educatiu.pdf 

 

Eix 3 - Minimització dels residus i economia circular.

Saps tot el que pots generar amb la teva orgànica?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiteu https://www.granollers.cat/recicla

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental proposa un curs més diferents activitats per a completar l’activitat curricular en la vessant de l’acció climàtica i la sostenibilitat als centres educatius de la comarca.

 

Les activitats del curs 2022-23 estan organitzades en tres blocs: la gestió de residus, el compostatge i la prevenció del malbaratament alimentari. El Programa d’Educació Ambiental es incorpora  una nova proposta: un projecte d’aprenentatge-servei sobre roba com a punt de partida per conscienciar als més joves sobre la importància de reduir els residus tèxtils.

 CONSULTA AQUÍ EL PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PEL CURS ESCOLAR 2022-23

 Durant el curs 2021-22, s’han realitzat 926 activitats en les quals hi ha participat un total de 18.921 alumnes des d’educació infantil fins a Batxillerat.

 

 Guia de compostatge domèstic 

 

El  Grid  Granollers  (gridgranollers.com) és un projecte d’economia circular impulsat per Granollers Mercat de l’Ajuntament de Granollers. El projecte consta d’una plataforma web on s’exposen recursos  que  certs  espais  industrials  tenen disponibles.  Aquests  són  “residus”  però  amb característiques atractives i l’objectiu és que siguin reaprofitats per la indústria, entitats, escola o ciutadania.

A partir del Grid, Granollers Mercat també ha iniciat un projecte amb el Servei Municipal d’Educació. Aquest projecte impulsa la reparació d’equips informàtics obsolets cedits per empreses per donar-los una segona vida. La iniciativa contribueix a la sensibilització dels agents implicats (empresa,estudiants, centres educatius, ...) i de la ciutadania. El projecte s’ha vehiculat a través d’una ONG que promou aquesta rehabilitació d’equips per ser usats per persones amb necessitats o persones vulnerables. Tot i que en un inici s’enfocava a ajudar a països en via de desenvolupament, arrel de la pandèmia van centrar-se en persones de Granollers que ho demandaven. Per dur a terme la reparació dels equips es van col·laborar amb 2 estudiants en pràctiques d’un institut de Granollers.

 

Eix 4 - Producció i consum local i de proximitat

Productes de Palou

L’Ajuntament compta amb uns horts familiars municipals ubicats a l'avinguda Marconi. estan formats per 95 parcel·les. Tot i que actualment no s'exigeix que les persones adjudicatàries cultivin tenint en compte els criteris de l'agricultura ecològica, aquest és l'objectiu a assolir. L'entorn de l'espai destinat a  horts  municipals  està  situat  al  marge  dret  del  riu  Congost,  un  ecosistema  fràgil  però  de  gran biodiversitat. Alhora és un recorregut de passeig i pràctica de l'esport molt utilitzat per la ciutadania. L’Ajuntament  proporciona  diverses guies de  la  Generalitat  i  de  l’IRTA  per  promoure  que  els adjudicataris de les parcel·les hi duguin a terme una agricultura ecològica. 

Eix 5 - Espai públic per a les persones, saludable i lliure de contaminants.

 

AGENDA ESCOLAR EUROPEA DEL MEDI AMBIENT

 

L'Ajuntament de Granollers actua com a intermediari de l'Agenda escolar Europea del Medi Ambient i el desenvolupament sostenible que podeu sol·licitar cada any. L'agenda manté la seva presència als entorns virtuals. Hi ha un web renovat i una comunitat virtual per a professors i responsables municipals que participen en el projecte. Aquest any l'agenda escolar pel curs 2022-2023 es sobre com podem millorar la qualitat de l'aire. 

 També la podreu trobar a les xarxes socials, al Facebook http://www.facebook.com/agendaescolar i al Twiter http://www.twitter.com/agenda_escolar

Què és la contaminació atmosfèrica? 

Com era l'aire abans? 

 

Com és l'aire ara?  Setmana Europea de la Mobilitat: recull virtual 

Des de la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es proposen cinc activitats educatives, recursos oberts per a tots els ens locals de Catalunya i formen part de l'Agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

També s'inclou una infografia sobre la importància de moure's de manera sostenible, com a material complementari i de difusió.
 
 
 

Eix 6 - Més enllà dels límits municipals: aliances, emergència climàtica i resiliència.  

 

Cicle de seminaris tècnics sobre accions locals d'adaptació al canvi climàtic

Organitzat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Amb el suport d'Anthesis La Vola.

 

 

 

Podeu consultar els recursos en educació ambiental aquí: Guia d'activitats 

 

  

El medi ambient també està present durant les festes. Alguns petits gestos poden fer que, tot mantenint el lluïment tradicional de les festes, aconseguim entre tots un Nadal més sostenible i solidari. Us oferim un recull de consells per fer el Nadal més sostenible publicats per la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Bacelona.

(cliqueu AQUI PER OBTENIR CONSELLS)