Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica

El soroll és, en l'actualitat, un dels contaminants que més afecta a la qualitat de vida de la població. Pot provocar alteracions de major o menor importància, tant físiques com psíquiques, en les persones.

+
Sonòmetre

El soroll pot afectar el comportament privat i social de les persones, la comunicació amb els altres, el rendiment laboral, el son, etc. Tot i que qualsevol persona, animal o cosa pot ser una font de soroll, en la majoria dels casos aquest és conseqüència de l'activitat humana, ja sigui social, econòmica o cultural: trànsit de vehicles, obres, activitat industrial, bars, espectacles, mercats, etc.

El control ambiental del soroll al medi urbà comporta el coneixement previ dels nivells d’immissió sonora i la identificació de les fonts de soroll més importants. L’avaluació dels resultats obtinguts i de les característiques de la ciutat permet formular les propostes d’actuació dirigides a disminuir el nombre i la intensitat de les fonts de soroll i/o reduir el seu impacte sobre els ciutadans.

L'Ajuntament de Granollers avalúa periòdicament (al voltant de cada 5 anys), la situació acústica existent als carrers i en aquests mapes s’observa clarament la relació entre nivell sonor i intensitat de trànsit, ja que els nivells sonors més elevats es produeixen en els carrers de la xarxa principal que formen les rondes, avingudes, carreteres de penetració i travesseres urbanes, que són els vials que registren també unes intensitats de trànsit més elevades.

 

Avaluació del soroll a Granollers i els resultats de la campanya de mesuraments 2021  

 

 

 

 

Antecedents

 Des de l’any 1994, quan es va estudiar el soroll en 35 punts de Granollers i es confirmava que el trànsit era la principal causa de la contaminació acústica a la ciutat, es van fer un seguit d’estudis amb mesuraments com els de l’Auditoria Ambiental de Granollers (1997) o l’estudi d’alumnes de la Universitat Politècnica de Vilanova i la Geltrú (2000) a partir de 76 mesures de curta durada.

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica obliga els municipis de més de 5.000 habitants a elaborar mapes de soroll i de capacitat acústica i a aprovar ordenances reguladores en aquest àmbit. L'antiga agenda 21 local de Granollers (ara part de l'A2030 local) va impulsar la redacció d'una ordenança reguladora de soroll al municipi. L’aprovació del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament i s’adapten els annexos de la Llei  16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, suposa establir l’ús del sol com a criteri prioritari per a la qualificació acústica del territori, tal i com ja es venia fent en el marc normatiu de l’estat central des de l’any 2005. 

El Ple de l’Ajuntament de Granollers en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2010 aprova definitivament l’ordenança municipal reguladora del sorolls i les vibracions de Granollers (posteriorment modificada per acord plenari de dia 26 de juliol de 2011) i el primer mapa de capacitat acústica (posteriorment modificat 26 d'abril de 2016), elaborats d'acord amb la legislació vigent.

Durant la primavera de 2009, i revisats els estudis previs, es van fer 218 mesures (165 mesures diürnes de 15 minuts, 42 nocturnes de 15 minuts, 11 mesures de llarga durada de 72h), a partir de les que es van confeccionar els mapes estratègics de soroll del municipi de Granollers. Aquests mapes van ser revisats i esmenats per una comissió formada per tècnics d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat, Seguretat Ciutadana i coordinada tècnicament des del Servei de Medi Ambient.

Després de cinc anys de l'avaluació inicial del soroll a la ciutat, gràcies a la col•laboració entre l’Oficina d’intervenció en les activitats, Mobilitat, el Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l'Ajuntament, amb un important treball de camp realitzat pels seus tècnics municipals, s’actualitzen els mapes estratègics de soroll que s'aproven pel Ple de l'Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 26 de gener de 2016. En el ple de 26 d'abril de 2016 es va aprovar definitivament aquesta actualització del mapa.

 

Avaluació del soroll a Granollers i els resultats de la campanya de mesuraments 2021

 

Mapa de capacitat acústica. Mapa interactiu de capacitat acústica 

Mapes estratègics de soroll de Granollers 2014-2015 (11 MB)

Memòria: Models de càlculs i indicadors d'immissió al soroll de Granollers (10 MB)