Patrimoni natural

El Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural és un instrument de planificació específica dels espais naturals i elements botànics d’interès municipal que pretén conservar-los, protegir-los i divulgar la seva existència educant els ciutadans en el seu respecte i gaudi.

+
Riu Congost

La ciutat de Granollers ha anat creixent ocupant antics camps agrícoles i zones de transició entre la ciutat i el bosc. Actualment costa delimitar el que són espais naturals i espais agroforestals dels espais pròpiament urbans. Tenint present la importància tant ecològica (conservació de la biodiversitat) com social (excursionisme, educació ambiental, etc.) d'aquests espais, cal una planificació específica que, en l'àmbit local de Granollers, es concreta en el Pla especial del patrimoni natural. 

El Pla especial està constituït per:

-El catàleg dels Espais Naturals d'Interès Municipal (ENIM)

-El catàleg dels Elements Botànics d'Interès Municipal (EBIM)

-Les normes urbanístiques del pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural

Els espais inclosos en aquests catàlegs representen aproximadament un territori total de 131.85 hectàrees (58.1 ha de superfície de protecció i la resta formen part de l'àmbit complementari de gestió). Amb la identificació i regulació d'aquests espais es pretén:

 • Protegir el patrimoni natural, però no fer una planificació de les àrees de sól no urbanitzable
 • Protegir els punts amb rellevància paisatgística
 • Conservar la xarxa de camins interiors i de connexió entre espais
 • Establir un vincle amb la història i els valors socials, culturals i patrimonials dels propis espais naturals

El catàleg d'Espais Naturals d'Interès Municipal (ENIM)

S'han identificat disset espais naturals que cal protegir a Granollers:

 1. Bosc de Can Cabanyes
 2. Bosc de Can Català
 3. Bosc de Cal Ceballot
 4. La Costa (bosc de Can Many, bosc de Can Riera, bosc de Can Feliu i bosc de Ca n'Amat)
 5. Bosc de Can Ferran
 6. Bosc de la Font del Ràdium
 7. Bosc de Can Gordi
 8. Bosc de Can Mayol
 9. Bosc del Molí dels Capellans
 10. Bosc de Can Pagès
 11. Bosc de Sant Nicolau
 12. Verneda de Can Gili
 13. Riera Carbonell
 14. Riu Congost
 15. Torrent de Can Ninou
 16. Torrent de la Font del Ràdium
 17. Torrent de Sant Nicolau

El catàleg consta d'unes fitxes on es descriuen les principals característiques de cada espai: accessos, flora i fauna, ús actual, usos compatibles, infraestructures, projectes de recuperació previstos, etc. El treball de documentació va anar a càrrec del mòdul de medi ambient del Taller d'Ocupació Antoni Jonch i Cuspinera.

El catàleg d'Elements Botànics d'Interès Municipal (EBIM)

Aquest catàleg inclou 94 arbres singulars, tenint en compte diferents característiques i valors com la seva monumentalitat, singularitat o raresa, situació, valor històric i popular, representativitat de la zona, etc. S'han elaborat unes fitxes tècniques per a cada arbre. El Museu de Ciències Naturals de Granollers va desenvolupar el treball d'identificació d'aquests elements botànics i el procés de documentació i elaboració de les fitxes va anar a càrrec de Joaquim Comas.
Podeu consultar aquestes fitxes tècniques, tant dels espais naturals com dels arbres catalogats, a l'Àrea Territorial de l'Ajuntament de Granollers.
Ambdós catàlegs serveixen de base per elaborar el planejament especial que protegeix el paisatge, els espais forestals i de conreu i la vialitat rural.

Consulteu aquí més detalls del catàleg d'Elements Botànics d'Interès Municipal (EBIM).

Normes urbanístiques del Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural, catàleg dels Espais Naturals d'Interès Municipal i catàleg dels Elements Botànics d'Interès Municipal, de Granollers

El Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural permetrà, en el vessant ecològic:

 • Connectar amb altres espais naturals propers, com els cingles de Bertí i el Montseny amb la Conreria, Sant Mateu, Céllecs i la serra del Corredor
 • Connectar amb altres espais naturals de municipis veïns
 • Conservar i enriquir la biodiversitat d'aquests espais (agroforestals i fluvials)

En el vessant social, el Pla establirà el marc per definir els usos que hauran de fonamentar-se en:

 • L'educació i difusió dels valors culturals, paisatgístics i ambientals entre la població (de difusió, exposicions, etc.)
 • L'estimulació de l'ús d'aquests espais en el temps de lleure, fent-los més accessibles i dotant-los d'equipaments i d'informació
 • Implantar un model de relació amb el territori més respectuós amb l'entorn i amb els valors culturals i naturals del municipi, tenint en compte el vincle d'identitat entre la població i els espais

Gestió dels Espais Naturals d'Interès Municipal de Granollers

Finalitzat el període de vigència del "Pla de Gestió dels Espais Naturals d'Interès Municipal de Granollers" (2005 - 2009) s'han elaborat unes directrius per a la conservació dels espais naturals de Granollers, que integren les propostes contingudes en els diferents plans i normes existents, les ordenen i completen. Aquestes directrius intenten posar l'accent més en la gestió que en la planificació i tenen per objectiu aconseguir un model més coherent pel conjunt dels espais naturals de municipi.

Consulteu les directrius per a la conservació i la gestió del paisatge dels espais naturals de Granollers.