Gestió ambiental als espais verds

Treballem per reduir el consum d'aigua per a reg i neteja, dissenyem jardins adaptats al nou context climàtic i limitem l'aplicació de fitosanitaris i adobs químics.

+

Plantacions

A l'hora de plantar, a part del valor estètic, es valora que les espècies siguin gairebé autosuficients, és a dir, que optimitzin al màxim tots els recursos disponibles, en especial l’aigua.

Residus

Les restes vegetals procedents de l'arbrat viari i de les tasques de jardineria es porten a una planta de tractament per a fer-ne compost.

Gestió integrada de plagues i malalties 

Fa uns anys, els arbres de la ciutat es tractaven amb productes fitosanitaris de manera sistemàtica a fi d'eliminar plagues com el pugó o el tigre del plàtan, o malalties com l'oïdi. Actualment, es treballa amb l'objectiu de reduir els tractaments fitosanitaris per tal de preservar el mediambient.

Així, s'han adoptat diverses estratègies: en primer lloc, quan s'han de plantar arbres, s'escullen espècies tenint en compte la seva susceptibilitat a l'atac de plagues i malalties. En el cas de detectar un atac, es valora quan fer el tractament, prioritzant facilitar l'aparició dels enemics naturals d'aquesta plaga. Malgrat tot, de vegades no es pot evitar el tractament. En aquests casos, s'informa a la ciutadania dels dies i les característiques de l'aplicació fitosanitària al web municipal (avisos fitosanitaris).

Podeu consultar quins són els enemics naturals d'algunes de les plagues més comuns aquí: "Enemics naturals en el espais verds urbans".

Larva de marieta amb pugons Dispensadors de fauna benèfica

L'aigua als espais verds

Actualment hi ha més consciència de la dependència de recursos bàsics com l’aigua. A l’hora de dissenyar i gestionar els espais verds, es promouen solucions tècniques que en redueixin i optimitzin el consum, com la xerojardineria, els sistemes d’estalvi i l’aprofitament de l’aigua no potable.

Un dels sistemes de reg més eficients és el reg per degoteig, que s'utilitza sempre que sigui compatible amb la vegetació que es vol matenir. També, s'han instal·lat sensors de detecció de plua en diversos indrets de la ciutat, que aturen els programes de reg automàtic per tal d'evitar regar quan plou.

Aigua regenerada

La regeneració d'aigües ha estat l'aposta decidida de l'Ajuntament per abordar el repte de la seguretat hídrica a la ciutat des de fa vint anys. S’han dut a terme grans inversions per construir una xarxa d’aigua alternativa que ha permès reutilitzar l’aigua per als diversos usos municipals, com la neteja viaria o el reg. Actualment, es rega amb aigua regenerada el Parc de Congost, els jardins de Primer de Maig, la Plaça de les Hortes i els jardins d'Enrica Roca.

L’aigua tractada a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Granollers es canalitza fins a l’aiguamoll de Can Cabanyes, on rep un primer tractament natural, de 30 a 50 dies, amb l’acció de la insolació i dels bacteris que es troben a les arrels de les plantes. Després, es canalitza fins a l’Estació de Regeneració d’Aigua (ERA) situada al costat del Centre d’educació ambiental de Can Cabanyes on, a través d’un procés de cloració i de filtratge, s’eliminen les partícules, els microbis i els possibles contaminants restants, per obtenir finalment aigua regenerada.