Gestió de l'arbrat municipal

Entenem com a gestió d’arbrat totes les accions orientades a una millor implantació i un bon estat dels arbres dins del municipi. Per tant, la gestió d’arbrat no es limita a unes feines sistemàtiques fetes periòdicament, sinó que per a cada exemplar es medita quines necessitats té i quin és el tractament més adient.

+

Al següent plànol hi podreu trobar els arbres dels carrers i places de Granollers, uns 12.000. No són la totalitat dels arbres que s'estima que té la ciutat, uns 19.000, perquè no es comptabilitzen els de petits boscos ni els dels parcs.
Clicant a sobre de cada arbre podreu obtenir informació del nom comú, el nom científic, el diàmetre i una fotografia. A més, fent ús del cercador, podreu saber el nombre d'arbres d'una determinada espècie o varietat. Per exemple, el lledoner és l'arbre més comú a la ciutat, ja que se n'han comptabilitzat més d'un miler.
L'aplicatiu és una bona eina de gestió per als jardiners municipals, que n'actualitzen les dades regularment.
En una propera fase es preveu afegir-hi més informació, com per exemple, la quantitat de CO2 que poden absorbir els arbres.

 Arbres de Granollers

Una part dels arbres més espectaculars de Granollers estan catalogats als EBIM (Elements Botànics d'Interès Municipal). Malgrat això, hi ha altres exemplars destacables que encara no ho estan, com és el cas del Braquiquíton del carrer Canigó. Cal recordar, però, que els arbres que no estan catalogats són igualment importants, ja que ens fan ombra a l’estiu i omplen de flors i colors els carrers en diversos moments de l’any.

Esporga

Un factor important a l'hora d'establir el moment idoni per a la poda és facilitar que l'arbre tanqui la ferida el més ràpid possible. Per això, es recomana fer-ho entre maig i octubre, sempre que no hi hagi cap altre factor sobrevingut que en determini l'actuació. Es recomana evitar la poda contundent durant la sortida o caiguda de la fulla. 

Plantació

La campanya de plantació comença quan les condicions ambientals i pròpies de l’espècie són les òptimes. Majoritàriament, s'eviten els mesos de més calor perquè dificulten la implantació de l'arbre. En arbres caducifolis i coníferes, per exemple, l’ideal de plantació és a la tardor, hivern i principi de primavera. 

Tractaments fitosanitaris

Les legislacions europea i espanyola limiten l'ús de productes biocides a parcs i jardins, i prioritzen el control biològic. Aquest sistema consisteix a afavorir la fauna auxiliar per combatre les plagues, és a dir, facilitar l’existència dels insectes que les eliminen (control integrat de plagues i malalties).

En casos determinats, es pot fer ús de productes fitosanitaris. Els fitosanitaris són aquelles substàncies que, aplicades en certes concentracions, d’una determinada manera i en un moment concret, ajuden a combatre plagues i malalties dels vegetals. Aquests tractaments es poden realitzar al llarg de l’any, però acostumen a coincidir amb el moment en què les plagues es troben més actives, principalment, a la primavera, estiu i principis de tardor.
Més informació: Avisos fitosanitaris

 

 Fauna benèfica