De l'agenda 21 local a l'agenda 2030: el pla estratègic pel desenvolupament sostenible de Granollers

Accions a fer i indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers per avançar els propers deu anys cap a un municipi sustentable.

TRANSICIÓ CAP A L'AGENDA 2030

 

L'Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats per part de les Nacions Unides l’any 2015, marquen l'agenda internacional i, per primera vegada, incorporen als Governs Regionals i Locals com a aliats de primer ordre per a la seva consecució.
 
Granollers, arribat el final del període de vigència de l'agenda local aprovada l'any 2009, obre un nou camí per establir objectius i indicadors de seguiment de forma integrada en les polítiques sectorials públiques. Per iniciar aquest camí, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, es disposa de: 
 
1-Una avaluació de l’assoliment dels objectius i les actuacions plantejades fa 10 anys en l’Agenda 21 amb indicadors d'evolució (Document 1)
2-Una proposta de transició de l’A21 local cap a l’Agenda 2030, integrant-la en els nous objectius de desenvolupament sostenible (Document 2), 
3-Una proposta de sistema bàsic de seguiment basat en indicadors clau que permetin avaluar els progressos de Granollers cap a l’assoliment de l’Agenda 2030 (Document 3).
 
Per una visió global dels treballs per a la Transició de l'Agenda 21 a l'Agenda 2030 de Granollers consulteu : De l'Agenda 21 a l'Agenda 2030

ANTECEDENTS

 

PRIMERA AGENDA 21 LOCAL (1999-2008)

L’any 1999 l’Ajuntament de Granollers va realitzar una auditoria ambiental municipal que donà fruit a un Pla d’acció ambiental que va significar la ruta seguida per impulsar polítiques i accions en la política de sostenibilitat ambiental fins l'any 2009.

Primera Agenda 21. Any 1999

Després d'una revisió i ampliació del Pla d’acció ambiental a partir d’un procés participatiu, endegat com a compromís de l'adhesió de Granollers als compromisos d'Aalborg, es va prioritzar un treball integral i transversal a dins l’Ajuntament i, alhora, una participació de diferents agents locals de Granollers. Més endavant es continua el treball per definir els objectius específics i accions de l’Agenda 21 Local i aprovar un sistema de seguiment i de participació. Resultat de tot això va ser agrupar, reclassificar i definir un total de 117 accions a impulsar i un seguit d'indicadors de seguiment a calcular per monitoritzar l'evolució del municipi.

SEGONA AGENDA 21 LOCAL (2009-2018)

Deu anys despres del primer pla d'acció ambiental es va aprovar l'any 2009 una nova agenda local per avançar cap a models de desenvolupament sostenible a la ciutat : 

1. Participació Ciutadana: Impulsar la democràcia participativa a través de l’aposta pels processos educatius i de participació ciutadana, en promoció de la sostenibilitat ambiental local i els equipaments ambientals de la ciutat. 

 2. Urbanisme Sostenible: Assumir un paper estratègic en la planificació i l’urbanisme incorporant criteris que afavoreixin la resolució de problemes ambientals.

3.Gestió Integrada cap a la Sostenibilitat: elaborar programes ambientals eficaços de gestió administrativa local. des de la seva elaboració, formulació fins a la seva implantació i avaluació.

4.Gestió de l’aigua: adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos hídrics i a fomentar el consum i la distribució sostenibles.

5. Recursos energètics: adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos energètics i a fomentar-ne el consum racional i la producció local.

6.Protecció dels espais naturals i la biodiversitat : protecció, gestió, coneixement, respecte i garanties per a un accés equitatiu als bens naturals compartits del medi natural urbà.

7.Fluxos residuals: evitar la generació i reduir els residus, així com incrementar la reutilització i el reciclatge per gestionar i tractar els residus d’acord amb els principis de bones pràctiques.

8.Conseqüències ambientals de la mobilitat i l’activitat econòmica 

9.Acció local per a la salut : protegir la salut i el benestar dels ciutadans dels efectes negatius per ala salut com a conseqüència de les alteracions del medi ambient. 

10.Economia local activa i sostenible: crear i garantir una economia local pròspera que doni accés a formes de treball i producció que redueixin els efectes  perjudicials en el medi ambient.