Consell Assessor de Medi ambient i Sostenibilitat (CAMS)

El Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers té com a objectiu fonamental esdevenir un òrgan d’assessorament qualificat format per experts professionals i de reconegut prestigi vinculats als principis i àmbits establerts als instruments internacionals i locals sobre desenvolupament sostenible

El Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers es concep com un òrgan de naturalesa reflexiva, consultiva, propositiva i estratègica, sense competència executiva pròpia ni delegada, que tindrà com a objectiu assessorar el Govern de la ciutat en relació amb les polítiques i les actuacions que tinguin incidència sobre el medi ambient, el desenvolupament sostenible local i els objectius de l’Agenda 21 local de Granollers. Es tracta d’un òrgan d’assessorament qualificat format per experts professionals i de reconegut prestigi vinculats als principis i àmbits establerts als instruments internacionals sobre desenvolupament sostenible.

El Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers actua amb autonomia funcional per tal de garantir-ne l’objectivitat i la imparcialitat.

El Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers exerceix les seves funcions en el marc dels principis establerts als instruments internacionals sobre sostenibilitat i, concretament, en el d’aquells que recull l’Agenda 21 de Granollers. Les funcions del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat són les següents:

a) Assessorar i formular propostes a l’Ajuntament sobre les directrius generals de les polítiques amb repercussions sobre el medi ambient i actuacions encaminades a  l’ús racional i eficient dels recursos, així com la conservació, protecció i millora de la qualitat ambiental i d’aquells àmbits que formen part de l’Agenda 21 Local per avançar cap a models de desenvolupament sostenible a Granollers.

b) Assessorar les tècniques i els tècnics municipals de la regidoria en els temes relacionats amb els àmbits de la sostenibilitat.

c) Proposar  mesures i canalitzar informació i idees entre l’Ajuntament i la població per tal de fonamentar actuacions d’educació ambiental, amb l’objectiu d’incrementar la sensibilització i promoure la implicació i la conscienciació dels sectors econòmics i socials en la protecció i la millora del medi ambient i els àmbits que formen part dels objectius de l’Agenda 21 Local.

d) Assessorar i/o debatre els instruments de planificació sectorial que afectin el medi ambient i el desenvolupament sostenible.

e) Ser un mitjà de coordinació d’esforços públics i privats i un fòrum on tractar la participació ciutadana entorn el seu dret de gaudir d’un medi ambient adequat i el seu deure de conservar-lo.

f) Proposar iniciatives i projectes per a l’impuls de la investigació científica en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat local.

g) Estudiar aquelles iniciatives, suggeriments, propostes i alternatives proposades per l’Ajuntament, mitjançant, si s’escau, l’emissió dels informes corresponents.

 

Àmbits de treball del Consell Assessor de Medi ambient i Sostenibilitat

Tots els projectes a debat en el Consell Assessor recolliran les directrius generals de les polítiques amb repercussions sobre el medi ambient i actuacions encaminades a l’ús racional i eficient dels recursos, així com la conservació, protecció i millora de la qualitat ambiental i d’aquells àmbits que formen part de l’Agenda 21 Local per avançar cap a models de desenvolupament sostenible a Granollers.

Reglament del Consell Assessor, nomenaments i actes

El BOP d’aprovació definitiva amb el text íntegre del reglament regula la constitució del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers que cerca la participació de professionals qualificats en les polítiques de sostenibilitat ambiental

https://bop.diba.cat/anuncis.asp?anunci=022013015480

La composició del Consell Assessor de Medi ambient i Sostenibilitat queda recollida en l’article 6 del seu reglament i va ser aprovada per resolució d’alcaldia de 12 de febrer i ratificada pel ple de la corporació el dia 25 de febrer de 2014. Els membres del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers va ser nomenats segons el detall a continuació:

 • Josep Mayoral i Antigas, President
 • Albert Camps i Giró, Vicepresident i representant del Grup Municipal Socialista
 • Marta Chillida Munguet, Secretària per delegació de la Secretària general
 • Quim Comas Estany, Vocal i cap del Servei de Medi Ambient i Espais verds
 • Àlex Sastre Prieto, vocal del Grup Municipal de Convergència i Unió
 • Javier Rojas Botella, vocal del Grup Municipal Partit Popular
 • Josep Casasnovas Vaquero, vocal del Grup Municipal d’ICV-EUA
 • Pep Mur  i Planas, vocal del Grup Municipal d’Acció Granollers
 • Andreu Salvat Saladrigues llicenciat en Biologia, vocal expert.
 • M. Carme Esplugas i Martí, vocal experta.
 • Marta Tomas Rocabruna, vocal experta.
 • Manel Isnard Blanchar, vocal expert.
 • Carme Clapés i Alemany, vocal experta.
 • Jordi Ruiz Olmo, vocal expert
 • Margarida Bosque Oliveres, vocal experta.
 • Albert Estapé Vilà, vocal expert.
 • Berta Aguilera Herrera, vocal experta.

El dissabte 13 de juny de 2015 es va constituïr una nova corporació municipal de l'Ajuntament de Granollers sorgida dels resultats de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig. En data 1 de juliol de 2015, despres de el Ple de l'Ajuntament va acordar designar els representants municipals en diversos òrgans i organismes municipals.  Entre els organismes assessors de participació sectorial i territorial es va nomenar els representants del Consells Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers amb la següent composició:        

 • President: Alcalde de Granollers,  Josep Mayoral
 • Vicepresident:          Albert Camps
 • Vocals:
 • (1) Mònica Oliveres i Guixer, PSC-CP (1)Grup Municipal Socialista
 • (2) Claudia Escalè i Garrell, CiU (1)Grup Municipal de Convergència i Unió
 • (3) José Maria Moya Losilla, PP (1) Grup Municipal Partit Popular
 • (4) Roberto Carmany Valls, C's (1) Grup Municipal Ciutadans
 • (5) Andreu Cera i Rull, ERC-AG-AM  (1) Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acció Cívica
 • (6) Hilari Cuadriello, CpG-CUP-PA  (1) Grup municipal Crida per Granollers-CUP 

Pel que fa a la resta de vocals titulars experts del Consell Assessor de Medi Ambient es van mantenir els mateixos que formaven part en l'anterior legislatura. La reunió constitutiva del Consell Assessor de Medi Ambient aquesta nova legilatura va tenir lloc el 3 de desembre de 2015 a can Jonch.