Espais Verds

El Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers gestiona i manté 2.101.852 m² d’espais verds que formen parcs i jardins, places, espais de transició amb l’entorn i espais vinculats a la xarxa hidrogràfica, així també 18.431 arbres associats a aquests espais.

+

Pla Director del Verd Urbà

Per a una gestió correcta i sostenible, Granollers disposa d’un instrument que ha permès fer un recull de dades i unitats de gestió, seguit d’una diagnosi i establiment de criteris de gestió i conservació, i finalment una estratègia de millora a curt i mitjà termini. Aquest instrument és el Pla Director del Verd Urbà (PDVU), que regula tots els espais verds públics i l’arbrat viari. El PDVU s'ha dissenyat i desenvolupat amb el suport de la Diputació de Barcelona, qui ha finançat el 50%, i s'ha aprovat en el ple municipal del mes de març de l'any 2021.

 

El Pla Director del Verd Urbà respon als següents objectius: 

• Elaborar un inventari detallat del Verd Urbà de Granollers

• Diagnosticar l’estat global del Verd Urbà de Granollers

• Definir els criteris de manteniment i gestió d’aquest Verd Urbà

• Definir un pla per a la millora i consolidació d’aquest Verd Urbà

• Incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment:

Ciutats i comunitats sosteniblesAcció climàticaVida terrestre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els documents del Pla Director del Verd Urbà es troben disponibles per a consulta als enllaços següents:

1- Introducció i resum dades

2- Plànols inventari

3- Model verd urbà propostes

4- Actuacions puntuals UGs

5- Criteris de gestió per categories

6- Plànols proposta

7- Propostes informació bàsica