A l'Ajuntament

Com reduir l'impacte ambiental i gestionar millor els serveis i equipaments municipals

'Ajuntament de Granollers avança en la millora contínua en els seus serveis i equipaments per tal de reduir l'impacte ambiental i aconseguir una gestió ambiental d'excel·lència. Per aquest motiu disposa d'un sistema voluntari certificat a sis dependències municipals. Aquest sistema permet avaluar i millorar el  comportament ambiental de l'organització i difondre aquesta informació a la ciutadania i a altres parts interessades. Aquest sistema està configurat i definit en el manual, els procediments, les instruccions, els registres i altres documents, que defineixen les funcions i responsabilitats en matèria de gestió ambiental del personal de l'Ajuntament.

Orígens i evolució del sistema

Gràcies a una subvenció l’octubre de 2002 de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, es va contractar una primera anàlisi ambiental a les dependències i serveis municipals amb la finalitat d'implantar un sistema de gestió ambiental. El febrer de 2003, per encàrrec de l'Oficina de l'Agenda 21 Local, comença la diagnosi inicial on es van prioritzar dos àmbits de treball: atenent, d’una banda, al compliment de la normativa pel que fa a les instal·lacions i, per l’altra banda, a la participació dels agents implicats pel que fa a la gestió i el coneixement dels aspectes ambientals directes i indirectes.  A les instal·lacions es van identificar i avaluar els aspectes ambientals de les seves activitats o serveis, en condicions de funcionament normal, anormal, així com els associats a situacions potencials d’emergència, i es van extreure els requisits legals aplicables. Pel que fa a la participació  transversal entre serveis, es van organitzar unes taules de treball entre àrees i interàrees per a determinar la gestió i el grau d’implicació ambiental dels treballadors en les seves activitats i serveis quotidians. El resultat final d’aquesta diagnosi va permetre conèixer la situació de partida el 2003 (gestió de residus, manteniment d'instal·lacions, impactes ambientals dels serveis, compliment de normativa...) amb recomanacions tècniques i de gestió a aplicar en les activitats dels serveis i en les instal·lacions municipals.

La conclusió de l'estudi es resumia en la necessitat d'aprovar una política ambiental de l’Ajuntament de Granollers i elaborar un manual de gestió, tot mostrant el compromís polític i les accions per les quals aposta la gestió municipal. 

En data 15/11/05, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament aprovà sol·licitar una subvenció de 12.800 euros a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat per implantar un sistema de gestió ambiental segons el model EMAS, durant el període 2006-2007.  En data 12 de gener de 2006, la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat va resoldre atorgar un ajut econòmic de 12.800 euros per a la implantació d’un SGA EMAS a l’Ajuntament de Granollers. L'Ajuntament va treballar aleshores en el Manual, procediments i programa de formació del sistema de gestió ambiental, fins a finals de 2006. La Declaració ambiental va ser validada per una entitat acreditada per un organisme oficialment reconegut, l'any 2007, d’acord amb la Norma UNE-EN ISO 14001:04 i el Reglament (CE) núm. 761/2001 a 5 de les seves dependències municipals (Edifici de la Pl. de Porxada, 6; Edifici C. Sant Josep, 7; Unitat Operativa de Serveis i Magatzem del C. Lluís Companys, 1; Impremta municipal i Policia Local). 

Actualment, resultat de la preocupació i voluntat de millora en la seva gestió l'Ajuntament de Granollers el sistema està implantat en sis de les seves dependències, d'acord amb la Norma ISO 14001:04 i el Reglament europeu EMAS.

Política ambiental i darreres declaracions ambientals

Podeu consultar algunes de les darreres declaracions ambientals i la política ambiental (declaració pública dels principis d'actuació de l'organització respecte al medi ambient de l'Ajuntament):