Vehicle elèctric

Granollers disposa actualment de sis punts municipals de recàrrega de vehicles elèctrics a la via pública.  

- punt de recàrregasemiràpida municipal al carrer del Camp de les Moreres
- punt de recàrrega semiràpida municipal a Can Muntanyola, Centre de Serveis a les Empreses, carrer del Camí del Mig
- punt de recàrrega semiràpida al carrer de Josep Umbert (prop dels jutjats)
- punt de recàrrega semiràpida (amb 2 preses de 22kW cadascuna) a l'estacionament públic del Passeig Congost 
- punt de recàrrega semiràpida al Camí del Cementiri, 3
- punt de càrrega semiràpida a l'aparcament de Ramon Llull

Per utilitzar els punts de recàrrega es fa mitjançant aplicacions per a telèfon mòbil intel·ligent, en cada un dels punts hi ha un codi QR per poder instal·lar-les. 

També existeix un punt de recàrrega semiràpida davant d’Estabanell Energia (c. Rec, 26).

A més a més l’aparcament municipal de Can Comas, al carrer de Sant Jaume 66, disposa de tres places de recàrrega lenta, l’energia elèctrica consumida per carregar el vehicle està inclosa en el tiquet del vehicle, que té les mateixes tarifes que un vehicle de motor de combustió.

 

Granollers forma part de l'Aliança de Municipis per a la interoperabilitat de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics a Catalunya. Gràcies a aquesta col·laboració, qualsevol usuari pot accedir a qualsevol estació de recàrrega de Catalunya fent servir qualsevol de les targetes emeses per l’Aliança.

 

 

Bonificacions per a vehicles elèctrics a les ordenances fiscals de Granollers

ORDENANÇA FISCAL 1.2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

4. Tindran dret a una bonificació:

b) Els vehicles, en funció de la etiqueta ambiental que tinguin, gaudiran d’una bonificació del 75 % sobre la quota de l’impost, durant dos anys i del 50 % durant tres anys, comptats a partir de l’any següent al de la data de matriculació, quan reuneixin qualsevol de les condicions següents: Que tinguin etiqueta Zero emissions (etiqueta blava) Vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicle elèctric d’autonomia estesa (REEV), vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 km o vehicles de pila combustible. Que tinguin etiqueta ECO (etiqueta verda i blava) Vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural, vehicles propulsats per gas natural (GNC i GNL) o gas natural liquat de petroli (GLP). Les sol·licituds de bonificació es presentaran des de la data de matriculació fins a la data de finalització del període de pagament en voluntària de cadascun dels exercicis fiscals d'aplicació de la bonificació, que serà l'any a partir del qual tindrà efecte aquesta bonificació. El període màxim de bonificació és de cinc anys comptats a partir de l'any següent al de la data de matriculació.

ORDENANÇA FISCAL 2.11 TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

Article 2. Fet imposable 1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic local que es produeix per l'estacionament de:

f) Els vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics d'autonomia extesa (REEV), vehicles híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres.

g) Els vehicles amb pila de combustible (FCEV).

h) El vehicles d'hidrogen (HICEV).

Els vehicles inclosos a l'apartat f) g) i h), hauran de disposar del distintiu ambiental emès per la Direcció General de Trànsit per a vehicles de zero emissions ( «0 emisiones» ), i podran, mitjançant la seva exhibició en el vehicle, estacionar en les zones regulades per parquímetres. També hauran de treure un tiquet d’estacionament de vehicle elèctric.

ORDENANÇA FISCAL 1.3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 7. Bonificacions 1. De conformitat amb l'article 103.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, gaudiran de bonificació les construccions, instal·lacions i obres següents:

e) Bonificació del 95 % sobre el pressupost de les obres de instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, en edificis de nova construcció.