Els Plans de Mobilitat Urbana (PMU)

Els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) són el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible d’un municipi. Els preceptes pels quals el municipi està obligat a redactar el seu PMU són:

- Té una població de més de 50.000 habitants i és capital de comarca.

- Està inclòs en Decret 152/2007 de protecció de l'ambient atmosfèric.

- Està obligat a realitzar el PMUS segons el Pla Director de Mobilitat (PDM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).

La vigència d’un pla de mobilitat és de 6 anys i determina aquells objectius i indicadors a assolir durant aquest període.

Granollers disposà del seu primer pla de mobilitat al 2009 i el Ple de 18 de desembre de 2018 va aprovar definitivament un nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que tindrà vigència fins a 2024. A continuació es detalla l’evolució dels treballs realitzats a la ciutat: