Àrea DUM (càrrega i descàrrega)

El 28 de febrer va entrar en funcionament el nou sistema d’estacionament a les àrees de distribució urbana de mercaderies, DUM. Els usuaris han de fer la validació automàtica de l’estacionament mitjançant una aplicació mòbil, i cada zona d’estacionament està associada a un codi QR específic. Un cop feta la validació, les operacions de càrrega i descàrrega es poden realitzar durant un màxim de 30 minuts.

L’objectiu d’aquest nou sistema és incrementar la rotació i homogeneïtzar els horaris en el conjunt de places DUM de la ciutat, mantenint alhora una coherència amb les zones d’estacionament regulat per àrea blava adjacents. En un principi aquest nou sistema només afectarà la zona més cèntrica, però progressivament s’anirà implementant en el conjunt de la ciutat.

 

En el següent plànol es mostra la ubicació de les àrees DUM on s’aplica el nou sistema.

Què es l'àrea DUM?

Constitueixen l’Area DUM els trams de carrers degudament senyalitzats on es destina un espai per a l’estacionament pel temps imprescindible de vehicles reglamentàriament autoritzats per fer transport de mercaderies o de vehicles comercials o industrials degudament identificats i que efectuïn tasques de càrrega o descàrrega de mercaderies.

 

Les places d’àrea DUM (Distribució Urbana de Mercaderies) són aquelles àrees habilitades per poder fer la càrrega i descàrrega o el subministrament dels comerços amb un temps regulat.

Qui hi pot estacionar?

Podran fer ús de les places de càrrega i descàrrega els vehicles que tinguin per funció el transport de mercaderies i que serveixin per traginar aquest tipus de béns d’un lloc a un altre, segons determina la normativa vigent de vehicle.

Quin és l’horari?

S’han establert tres horaris de regulació en funció de la ubicació de cada zona DUM:

  • Laborables de dilluns a dissabte, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h. Aquest horari s’aplica a les àrees DUM situades en trams de carrers regulats per àrea blava.

  • Laborables de dilluns a divendres, de 8 a 20 h i dissabte, de 8 a 14 h. És l’horari de regulació de les àrees DUM no estan situades en trams de carrer regulats per àrea blava.

  • Laborables de dilluns a divendres, de 8 a 21 h. Aquest horari únicament és d’aplicació a les àrees DUM situades a l’entorn del Mercat de Sant Carles. Aquestes àrees el dissabte al matí funcionen com a àrea blava.

He de pagar alguna taxa per utilitzar l’Àrea DUM?

No. L’Àrea DUM es gratuïta sempre i quan se’n faci l’ús autoritzat: vehicles que tinguin per funció el transport de mercaderies i durant un màxim de 30 minuts. Un vehicle no autoritzat per a aquests usos o que romangui durant més de 30 minuts podrà ser sancionat d’acord amb l’Ordenança Municipal de Circulació.

Puc renovar el tiquet de l’àrea DUM en què em trobo quan hagi exhaurit els 30 minuts?

No. Un cop exhaurits els 30 minuts màxims permesos caldrà abandonar aquella àrea DUM.

Puc estacionar en una altra àrea DUM quan he esgotat el temps màxim permès en l'àrea on estava estacionat?

Sí. Un cop abandonada una àrea DUM es pot estacionar en una de diferent, sempre obtenint el comprovant corresponent a través de l’App.

Hi ha algun límit de tiquets en àrea DUM al llarg del dia?

No. L’única condició és que en una mateixa àrea DUM cal haver finalitzat les operacions de càrrega i descàrrega abans de 30 minuts i abandonar aquella plaça.

Els vehicles amb la targeta de persona amb mobilitat reduïda poden estacionar a les àrees DUM?

Sí. Ho poden fer en les mateixes condicions que ho fan a les zones de càrrega i descàrrega habituals. Tot i això, aquesta haurà de ser l'última opció i si hi ha espai disponible en àrea blava o verda, caldrà utilitzar aquestes places.

Quina aplicació mòbil necessito per poder estacionar a l’àrea DUM?

L’àrea DUM funciona amb l’App «Aparcare», disponible a l’App Store i a Google Play

Com funciona l’App?

Per poder realitzar correctament un estacionament a l’Àrea DUM caldrà realitzar les següents accions prèvies:

1. Descarregar i instal·lar l’aplicació. Per tenir una funcionalitat completa es recomana autoritzar l’accés a la nostra ubicació.

2. Registrar-se com a usuari.

3.  Registrar un vehicle.

A partir d’aquí, cada vegada que es realitzi un estacionament en Àrea DUM caldrà registrar l’estacionament i es podrà fer de dues maneres:

- Escanejant el codi QR del senyal d’àrea DUM. Aquesta és l’opció recomanada perquè evita la possibilitat d’error en la selecció de l’àrea DUM.

- A través de la geolocalització, mitjançant el botó de l’App. Si es fa servir aquest mètode caldrà vigilar haver seleccionat en el mapa l’àrea DUM en la qual haguem estacionat, del contrari el vehicle podrà ser sancionat per no estar estacionat en l’àrea sol·licitada.

Un cop escanejat el codi QR o seleccionada la zona DUM mitjançant la ubicació del mapa, podrem obtenir el tiquet que autoritzarà la realització de les operacions de càrrega i descàrrega durant un temps màxim de 30 minuts. L’aplicació permet configurar-se de tal manera que ens enviï un avís 5 minuts abans d’esgotar el temps.

Si es finalitza l'estacionament abans dels 30 minuts, es podrà desaparcar el vehicle i a partir d’aquell moment es podrà accedir a una altra àrea DUM, repetint el procés.

 

Per a més informació sobre el funcionament de l’App,  podeu consultar el document «Manual d’ús de l’aplicació «Aparcare» per a les àrees DUM de Granollers»