Normativa

Els VMP són vehicles d'una o més rodes dotats d'una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle un velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Si la velocitat de propulsió és inferior als 6 km/h es considera una joguina i ha de circular per la vorera.

 

El maig de 2022 ha entrat en vigor la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles de Granollers. El principal canvi és que a partir d’ara els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), el més comú dels quals és el patinet elèctric, són considerats vehicles i, per tant, no poden circular per les voreres i altres zones de vianants i han de circular per la calçada sense excepcions. A més els VMP han de disposar d’un certificat per a la circulació i un manual amb les seves característiques, d’acord amb la normativa vigent, i es manté l’obligatorietat dels conductors i conductores de portar casc.

Aquests canvis responen a la necessitat d’adaptar la normativa municipal al Reglament General de Circulació, el qual va ser modificat el gener de 2021 i, entre d’altres modificacions, va establir que la circulació dels VMP no està permesa a les zones de prioritat per a vianants.

Els principals punts d'aquesta modificació són:

 • En els VMP només hi pot circular una persona.
 • L'edat mínima per a la circulació dels VMP és de 14 anys, si bé no es recomana als menors de 16. Es considera que qui condueix el patinet ja té una edat per distingir que no té entre les mans una joguina i que el patinet pot ser un mitjà de transport per anar als centres educatius. 

Els àmbits de circulació d'aquests VMP són:

 • Els carrers en què la velocitat està limitada a 30 km/h.
 • Les zones 30.
 • Carrers de convivència o residencials (prioritat invertida): Màxim a 20 km/h. Circulació en ambdós sentits de la marxa, només si està senyalitzat.
 • Carrers amb un únic carril de circulació o carrers amb doble sentit de circulació però amb un únic carril per sentit, com, per exemple, el passeig de la Muntanya.
 • Per vies ciclistes o carrils bici, respectant el sentit de circulació establert i definit per a la senyalització i a un màxim de 25 km/h. Quan aquestes vies estan situades en voreres, els VMP no poden superar els 10 km/h.
 • Prohibit circular a les zones de vianants tals com voreres, passejos, andanes i l'illa de vianants.
 • Parcs: Màxim a 10 km/h i respectant la preferència dels vianants. Prohibit en zones amb vegetació de qualsevol tipus. Es prohibeix la circulació en moments d'alta intensitat o aglomeració de circulació de persones. S'entén aglomeració quan no és possible conservar 1,5 m de distància entre els VMP i els vianants o circular en línia recta 5 m de manera continuada.
 • Es prohibeix circular per travessies, vies interurbanes i autopistes i autovies que transcorren dins de poblat amb vehicles de mobilitat personal. Així mateix, queda prohibida la circulació d’aquests vehicles en túnels urbans.

 

Com han de circular els VMP?

 • Obligatòriament amb casc en tots els casos. 
 • També serà obligatori portar timbre, llums al davant i al darrera, així com elements reflectants en horari nocturn o en condicions de poca llum. 
 • Obligació de sotmetre’s a proves d'alcohol i drogues
 • Es prohibeix conduir fent ús del mòbil o amb auriculars

La normativa estableix també les infraccions previstes que poden anar entre els 100 i els 1.000 euros. Els pares/mares o tutors legals hauran de respondre pels/per les infractors/es menors de 18 anys.