Què és un VMP (Vehicles de Mobilitat Personal)?

 

Vehicle de Mobilitat Personal (VMP): és un vehicle d'una o més rodes dotat d'una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Els VMP s'hauran d'atenir en el seu disseny, fabricació, i comercialització als requisits tècnics que estableix la legislació vigent en matèria de seguretat industrial i de seguretat general dels productes, i des de l'àmbit de la legislació de trànsit dels dispositius de mobilitat personal tindran la consideració de "vehicles". Així ha quedat establert a la Instrucció 2019/S-149 TV-108 de la DGT. El VMP més comú és el patinet elèctric. 

 - Monopatins, patins sense motor i aparells similars: s'assimilen als vianants. L'article 121.4 del Reglament General de Circulació, recull que "els que utilitzin monopatins, patins o aparells similars no podran circular per la calçada, llevat que es tracti de zones, vies o parts d'aquestes que els estiguin especialment destinades, i només podran circular a pas de persona per les voreres o pels carrers residencials degudament senyalitzats amb el senyal regulat a l'article 159, sense que en cap cas es permeti que siguin arrossegats per altres vehicles."  

- Bicicletes: cicle de dues rodes. 

Cicle: vehicle d’almenys dues rodes i propulsat, exclusivament o principalment, per l'energia muscular de la persona o persones que estan sobre el vehicle, en particular per mitjà de pedals. S'inclouen en aquesta definició els cicles de pedaleig assistit.