FAQS: Preguntes i respostes sobre la circulació de patinets i bicicletes a Granollers

Tingues en consideració que algunes d’aquestes situacions poden variar entre municipis.

VMP- VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL

Què és un Vehicle de Mobilitat Personal (VMP)?

Un vehicle de mobilitat personal és un vehicle d'una o més rodes dotat d'una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar el vehicle un velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Els més populars són els patinets elèctrics.

Per on puc circular amb VMP?

  • Per la calçada: com que es considera un vehicle, per norma general, has de circular per la calçada, sempre i quan sigui en carrers limitats a 30 km/h, o en carrers residencials, o en carrers amb un únic carril de circulació, o en trams de carrers de dos carrils amb un únic sentit per carril.
  • Pel carril bici: pots circular per carril bicicleta en calçada (a màxim 25 km/h) i pels carrils bicicleta en vorera (a màxim 10 km/h).
  • Parcs: pots circular pels parcs respectant la distància de seguretat de 1,5m amb les façanes i les persones vianants, i sempre a un màxim de 10 km/h. Si hi ha aglomeració de persones estarà prohibit circular-hi. També tingues en compte que està prohibit circular als parterres, àrees i/o zones amb vegetació de qualsevol tipus, zones expressament senyalitzades a tal efecte i zones de patrimoni natural i del mobiliari urbà.
  • Illa de vianants: No. Està prohibit.
  • Vorera o passejos: No. Està prohibit.

Puc circular pels passos de vianants?

No. Està prohibit.

En calçada, puc circular pel centre del carril?

Sí. De fet és recomanable per autoprotegir-se i impedir un avançament d’un vehicle sense la distància de seguretat (1,5 metres), així com per deixar una separació suficient amb les línies d’aparcament i impedir una col·lisió per obertura de portes del vehicle, en cas que n’hi hagués. En àmbit urbà estranyament hi ha carrils que permetin l’avançament amb qüestions de seguretat.

Què passa si circulo a una velocitat anormalment baixa?

Si la teva velocitat és especialment reduïda per les circumstàncies personals i/o de la via, pots facilitar l’avançament en condicions de seguretat, però no és obligatori si no hi ha risc per la circulació. La normativa, a l'article 49.2 de la llei de Trànsit, estableix que es permet la circulació dels vehicles que no poden assolir la velocitat mínima quan no hi ha risc per la circulació. Cal recordar que és important conduir amb respecte i sense actituds d’assetjament.

A partir de quina edat puc circular amb VMP?

A partir de 14 anys inclosos.

Podem anar 2 persones amb VMP?

No. Està prohibit.

He de dur casc amb VMP?

Sí. És obligatori en tots els casos.

Puc utilitzar auriculars amb VMP?

No. Està prohibit.

Puc utilitzar el mòbil amb VMP?

No. Està prohibit.

He de dur timbre amb VMP?

Sí. És obligatori en tots els casos.

Puc circular de nit o en condicions de baixa lluminositat amb VMP?

Sí. Però és obligatori fer-ho amb il·luminació davant (llum blanca) i al darrera (llum vermella) i dur elements reflectants a sobre.

Si he pres begudes alcohòliques, puc circular amb VMP?

Les persones usuàries de VMP tenen l'obligació de sotmetre's a proves d’alcohol i drogues, en les mateixes condicions que la resta de vehicles.

On puc estacionar el VMP?

Es permet estacionar en els aparcaments de bicicletes, excepte quan s’indiqui el contrari.

Necessito algun permís especial per circular amb VMP?

No es necessita autorització administrativa ni cap carnet. Si ets menor de 18 anys seran el pare/mare/tutor legal qui responguin per tu en cas d’infraccions o accidents. Tanmateix, la modificació del Reglament General de Vehicles preveu la necessitat de disposar d’un certificat per circular, amb aplicació a partir dels 24 mesos de la publicació del manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal.

Què passa si el meu VMP té una potència de motor que li permet anar a més de 25km/h?

En aquest cas, no és un VMP. Informa’t a la Direcció General de Trànsit (www.dgt.es) de les autoritzacions, permisos i condicions necessàries per a poder circular.

Què passa si el meu VMP té una potència de motor que no li permet córrer a més de 6km/h?

En aquest cas, no és un VMP. Es considera una joguina i ha de circular per la vorera amb les mateixes condicions que els patinets sense motor.

Em poden multar si incompleixo la normativa?

Sí. En funció de la infracció la multa va de 100€ a 1.000€.

He de disposar d’assegurança?

No és obligatori, però és recomanable disposar d’assegurança de responsabilitat civil que et doni la suficient cobertura en cas de causar danys patrimonials/a tercers. Tingues en compte que algunes assegurances de la llar ja cobreixen la responsabilitat patrimonial i a tercers en l’ús de VMP. A més, segons diferents supòsits, es pot tenir cobertura per l’assegurança de l’empresa, o de les associacions ciclistes i de les federacions, entre d’altres. Informa’t si és el teu cas.

Què passa en cas d’incident?

Per minimitzar qualsevol efecte negatiu produït per un accident, robatori o incident d’altra naturalesa, et recomanem que disposis d’assegurança de responsabilitat civil que et doni cobertura suficient. Et recomanem que llegeixis aquest informe jurídic, amb indicacions i recomanacions sobre la obligatorietat d’una assegurança per les bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal: https://www.ciudadesporlabicicleta.org/wp-content/uploads/2019/12/Informe-Ciclojuristas-Seguros-Bicicletas-RCxB.pdf

On puc consultar la Ordenança de circulació de Granollers?

Clica aquí

PATINETS «CONVENCIONALS», SENSE MOTOR

Els patinets sense motor també són considerats VMP?

No. Els patinets, patins, monopatins i aparells similars sense motor són assimilables als vianants. L'article 121.4 de la llei de trànsit, recull que "els que utilitzin monopatins, patins o aparells similars no podran circular per la calçada, llevat que es tracti de zones, vies o parts d'aquestes que els estiguin especialment destinades, i només podran circular a pas de persona per les voreres o pels carrers residencials degudament senyalitzades amb el senyal regulada a l'article 159, sense que en cap cas es permeti que siguin arrossegats per altres vehicles."

Per on puc circular amb patinet sense motor?

Pots circular per les voreres, per l’illa de vianants, i pels parcs públics i els carrers residencials senyalitzats adequant la velocitat a la dels vianants, excepte si hi ha aglomeració de persones, així com pels carrils bicis situats en vorera a màxim 10 km/h.

Hi ha limitació d’edat per circular amb patinet sense motor?

No hi ha cap limitació d’edat.

He de dur casc amb patinet sense motor?

No és obligatori, però és recomanable.

He de dur timbre amb patinet sense motor?

No és obligatori, però és recomanable.

Puc circular de nit amb patinet sense motor?

Sí, però és recomanable fer-ho amb il·luminació i dur elements reflectants a sobre.

He de disposar d’assegurança?

No és obligatori, però és recomanable disposar d’assegurança de responsabilitat civil que et doni la suficient cobertura en cas de causar danys patrimonials/a tercers. Per minimitzar qualsevol efecte negatiu produït per un accident, robatori o incident d’altra naturalesa, tingues en compte que algunes assegurances de la llar ja cobreixen la responsabilitat patrimonial en l’ús de patinets. Informa’t si és el teu cas.

On puc consultar la Ordenança de circulació de Granollers?

Clica aquí

BICICLETES

Definicions:

- Bicicletes: cicle de dues rodes.

- Cicle: vehicle d’almenys dues rodes i propulsat, exclusivament o principalment, per l'energia muscular de la persona o persones que estan sobre el vehicle, en particular per mitjà de pedals. S'inclouen en aquesta definició els cicles de pedaleig assistit.

Per on puc circular amb bicicleta?

  • Per la calçada: com que es considera un vehicle, per norma general, has de circular per la calçada, respectant la velocitat màxima de la via.
  • Pel carril bici: pots circular pels carrils bicicleta en calçada (sense superar la velocitat de la via) i pels carrils bicicleta en vorera (a màxim 10 km/h).
  • Parcs: pots circular pels parcs respectant la preferència de les persones vianants, i sempre a un màxim de 10 km/h. Si hi ha aglomeració de persones estarà prohibit circular-hi. També tingues en compte que està prohibit circular als parterres, àrees i/o zones amb vegetació de qualsevol tipus, zones expressament senyalitzades a tal efecte i zones de patrimoni natural i del mobiliari urbà.
  • Illa de vianants: pots circular-hi sense limitacions d’horari, excepte dijous en l’àmbit del mercat. Has de circular respectant la distància de seguretat amb les persones vianants, i sempre a un màxim de 10 km/h. En qualsevol cas, si hi ha aglomeració de persones estarà prohibit circular-hi.
  • Vorera: està prohibit circular per voreres i passeigs, excepte que tinguin més de 5 metres d’amplada i alhora 3 metres d’espai lliure. I, excepcionalment, els menors de 12 anys i els seus acompanyants, podran circular per les voreres amb bicicletes adequant la seva velocitat a la dels vianants. En qualsevol cas, si hi ha aglomeració de persones estarà prohibit circular-hi.

Puc circular pels passos de vianants?

Només en passos per a vianants que connectin vies ciclistes senyalitzades en vorera, que no comptin amb passos específics per a bicicletes, a un màxim de 5 km/h, sense necessitat de desmuntar, i respectant sempre la preferència de les persones vianants.

En calçada, puc circular pel centre del carril?

Sí. De fet és recomanable per autoprotegir-se i impedir un avançament d’un vehicle sense la distància de seguretat (1,5m), així com per deixar una separació suficient amb les línies d’aparcament i impedir una col·lisió per obertura de portes del vehicle, en cas que n’hi hagués. En àmbit urbà estranyament hi ha carrils que permetin l’avançament amb qüestions de seguretat.

Què passa si circulo a una velocitat anormalment baixa?

Si la teva velocitat és especialment reduïda per les circumstàncies personals i/o de la via, pots facilitar l’avançament en condicions de seguretat, però no és obligatori si no hi ha risc per la circulació. La normativa, a l'article 49.2 de la llei de Trànsit, estableix que es permet la circulació dels vehicles que no poden assolir la velocitat mínima quan no hi ha risc per la circulació. Cal recordar que és important conduir amb respecte i sense actituds d’assetjament.

A partir de quina edat puc circular amb bicicleta?

No hi ha limitació d’edat.

Podem anar 2 persones amb bicicleta?

Les bicicletes podran transportar, quan el conductor sigui major d’edat i sota la seva responsabilitat, menors de fins a set anys en seients addicionals acoblats a les bicicletes degudament certificats i homologats, amb les limitacions de pes que aquests dispositius estipulin.

He de dur casc amb bicicleta?

És obligatori pels menors de 16 anys. A partir de 16 anys és recomanable a l’àmbit urbà i obligatori en l’àmbit interurbà.

Puc utilitzar auriculars mentre circulo amb bicicleta?

No. Està prohibit.

Puc utilitzar el mòbil mentre circulo amb bicicleta?

No. Està prohibit.

He de dur timbre amb bicicleta?

Sí. És obligatori en tots els casos.

Puc circular de nit o en condicions de baixa lluminositat amb bicicleta?

Sí. Però és obligatori fer-ho amb il·luminació davant (llum blanca) i al darrera (llum vermella) i dur elements reflectants.

Si he pres begudes alcohòliques, puc circular amb bicicleta?

Les persones usuàries de bicicleta tenen l'obligació de sotmetre's a proves d’alcohol i drogues, en les mateixes condicions que la resta de vehicles.

On puc estacionar la bicicleta?

Les bicicletes s'han d'estacionar preferentment als llocs habilitats, deixant en tots els casos un espai lliure pels vianants de tres metres.

Necessito algun permís especial per circular amb bicicleta?

No es necessita autorització administrativa ni cap carnet. Si ets menor de 18 anys seran el pare/mare/tutor legal qui responguin per tu en cas d’infraccions o accidents.

Tinc una bicicleta elèctrica, per on i com he de circular?

La bicicleta elèctrica de pedaleig assistit que no supera els 25km/h per disseny de construcció, s’assimila a la bicicleta «normal» en tots els aspectes, pel que fa a la circulació.

La meva bicicleta elèctrica té una potència de motor que li permet circular a més de 25km/h.

En aquest cas, no és una bicicleta elèctrica. És possible que s’assimili a un ciclomotor o motocicleta. Informa’t a la Direcció General de Trànsit (www.dgt.es) de les autoritzacions, permisos i condicions necessàries per a poder circular.

Em poden multar si incompleixo la normativa?

Sí. En funció de la infracció la multa va de 100 a 1.000€.

He de disposar d’assegurança?

No és obligatori, però és recomanable disposar d’assegurança de responsabilitat civil que et doni la suficient cobertura en cas de causar danys patrimonials/a tercers. Tingues en compte que algunes assegurances de la llar ja cobreixen la responsabilitat patrimonial en l’ús de bicicletes. A més, segons diferents supòsits, es pot tenir cobertura per l’assegurança de l’empresa, o de les associacions ciclistes i de les federacions, entre d’altres. Informa’t si és el teu cas.

Què passa en cas d’incident?

Per minimitzar qualsevol efecte negatiu produït per un accident, robatori o incident d’altra naturalesa, et recomanem que disposis d’assegurança de responsabilitat civil que et doni cobertura suficient. Et recomanem que llegeixis aquest informe jurídic, amb indicacions i recomanacions sobre la obligatorietat d’una assegurança per les bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal: https://www.ciudadesporlabicicleta.org/wp-content/uploads/2019/12/Informe-Ciclojuristas-Seguros-Bicicletas-RCxB.pdf