Pla de Mobilitat 2009-2015

És el primer Pla català aprovat amb la nova normativa que inclou l'estudi d'impacte ambiental.

En els documents trobareu la memòria del Pla de Mobilitat urbana, un resum de la diagnosi, els informes del procés participatiu, les propostes del PMU i l'informe de sostenibilitat ambiental.

El Pla va ser aprovat definitivament en el Ple de l’Ajuntament del 30 de juny de 2009.

En el període 2009 – 2015 es van desenvolupar les principals propostes recollides en aquest Pla, entre les quals cal destacar l’ampliació de l’illa de vianants i la regulació de l’aparcament (especialment amb la consolidació dels aparcaments dissuasius).