Resultats esperats

Reducció de 330,18 Tn CO2 eq/any les emissions associades al funcionament dels actuals sistemes de producció tèrmica

Estalvi de 40.353 euros/any en subministrament de gas i manteniment dels sistemes de calefacció existents

Transformació dels sistemes de calefacció de 12 edificis públics del municipi, que passaran a aprovisionar-se amb biomassa forestal d’origen local, renovable i considerada neutra en emissions de GEH

Manteniment de la qualitat de l’aire al municipi. Granollers aposta per les xarxes de calor com a tecnologia innovadora (calderes de baixes emissions que compleixen amb la normativa europea i local sobre qualitat de l’aire), centralitzada i optimitzada, que substituirà les calderes antigues i menys eficients dels equipaments. Aquesta transformació també significa centralitzar els focus d’emissions existents en un únic punt de combustió, dotat de mesures de prevenció i correcció de potencials emissions de partícules sòlides i permanentment monitoritzat