LIFE Alnus

Protegir, preservar i potenciar els boscos de vernedes a les conques dels rius

+
El riu Congost al seu pas per la ciutat

El projecte LIFE Alnus es centra en millorar la conservació de les vernedes mediterrànies. L’objectiu és invertir la regressió i la degradació d’aquest hàbitat de ribera a Catalunya per mitjà d’accions que es puguin transferir a la resta de les conques catalanes i a escala mediterrània.

Per assegurar un millor estat de conservació i recuperació de l’hàbitat fluvial s’actua en tres zones pilot: les conques del Besòs, de l’Alt Ter i de l’Alt Segre. Aquests espais inclouen 24 Zones d’Especial Conservació (ZEC) i un 45% de la distribució regional de l’hàbitat del vern.

Les accions estan plantejades per aconseguir el màxim impacte amb el mínim cost, deixant que l’hàbitat es reorganitzi per si sol a través d’actuacions clau. Per aquest motiu, es tenen en compte les problemàtiques específiques de cada zona: la desaparició dels grans boscos, la regulació hidrològica o la reintroducció de l’hàbitat en zones sobreexplotades, entre d’altres.

En el cas de Granollers, l’ajuntament és el responsable de la realització d’un projecte pilot en el riu Congost per demostrar que es poden dur a terme mesures efectives i adequades per reintroduir l’hàbitat en cursos fluvials on es va extingir o està molt alterat. D’entre les accions que es porten a terme en destaquen: la gestió hidromorfològica; la restauració de zones erosionades per la recuperació de la coberta vegetal (control de l’erosió de meandres, zones de mur de contenció, guals...); el control de les espècies vegetals exòtiques; o activitats de difusió del valor del Congost i de millora de la governabilitat del riu. Així mateix, ressalta que, per primera vegada, es farà un acord amb la central hidroelèctrica Estabanell y Pahisa Energía, SA per a l’alliberament del cabal necessari per fer pujar el nivell freàtic i millorar l’estat de conservació d’algunes zones de ribera concretes al riu Ter.

 

El partenariat del projecte, a més de l’Ajuntament de Granollers, compta amb els socis següents:

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (coordinador)

Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis

Agència Catalana de l’Aigua

MN Consultors en Ciències de la Conservació

Fundació Catalunya-La Pedrera

El Consorci Besòs Tordera és un entitat que col·labora de l’Ajuntament de Granollers al llarg de tot el projecte LIFE Alnus.

 

La Unió Europea, a través del programa LIFE Nature & Biodiversity, cofinança projectes en favor del medi ambient i el desenvolupament sostenible en àrees incloses dins la Xarxa Natura 2000. Aquests espais naturals contenen hàbitats i espècies de flora i fauna que són d’interès comunitari. El projecte LIFE Alnus té una durada de 4 anys, fins al mes de juny de 2021, i està dotat amb un pressupost de 2.509.684 d’euros per a tots els socis del parteneriat. Granollers compta amb un pressupost de 394.326 d’euros, dels quals l’ajuntament aporta 68.796 d’euros i la resta provenen del programa LIFE i del conveni amb el Consorci Besòs Tordera.