3-6 anys i 6-12 anys. Escoles d'educació Infantil de segon cicle i Primària

El segon cicle d'educació infantil, de caràcter gratuït, s'organitza d'acord amb els principis d'educació comuna, inclusiva i coeducadora; posa una atenció especial a la diversitat de l'alumnat, a la detecció i intervenció en les dificultats d'aprenentatge tan bon punt es produeixin i a la relació amb les famílies. L'etapa de l'educació primària té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 6 cursos acadèmics, que es cursaran normalment entre els 6 i els 12 anys. L'educació primària s'inicia, amb caràcter general, l'any natural que es compleixen els 6 anys. L'educació primària s'organitza en 3 cicles de 2 cursos cada un: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

La finalitat de l'educació primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social, així com adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a la lectura i a l'escriptura, al càlcul, a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, a l'autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal, a la resolució de problemes i als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència; així com el rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe. També els ha de permetre desenvolupar la competència d'expressar el que s'ha après, d'explicar amb raons coherents, fiables i ben justificades el seu punt de vista i la seva opinió, de saber escoltar el punt de vista dels altres amb respecte i d'arribar a acords quan sigui necessari; desenvolupar les habilitats socials, d'esforç, treball i estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat; conèixer els elements bàsics de la llengua, la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin el seu arrelament.

 

 

Educació pública Infantil de segon cicle i Primària 

 

 

Educació concertada Infantil de segon cicle i Primària