Oficina Municipal d'Escolarització

L’OME és l’organisme creat pel Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Granollers per regular el procés de matriculació a l’educació infantil, primària i secundària.

 

 Demana cita prèvia presencial a l'Oficina Municipal d'Escolarització per a sol·licitar plaça escolar

(Cal reservar una franja de cita prèvia per a cada sol·licitud. Si té 2 fills, ha de reservar 2 franges horàries)

 

 

L'Oficina Municipal d'Escolarització està ubicada a l'edifici de Can Puntes

L'horari d'atenció presencial (amb cita prèvia) és de dilluns a divendres de 9h a 14 h, o bé atenció telefònica a 93 842 68 52 - 93 842 68 48

Per a escolaritzacions durant el curs (per infantil, primària o ESO) cal portar la següent documentació (per cada sol·licitud d'escolarització):

- Original del Volant de residència col·lectiu (facilitat a l'OAC)
- Original i fotocòpia:

  • Llibre de família o partida de naixement
  • DNI, NIE o passaport del sol·licitant (pare / mare / tutor)
  • Tarjeta sanitària nen/a

Quan un dels dos pares no viu amb el menor, caldrà portar documentació que indiqui que la persona amb qui viu, té la potestat per sol·licitar l'escolaritat (document de guàrdia custodia, acta separació, ,...)

En el moment de sol·licitar la plaça cal venir acompanyat del fill/fills.

 

Aquí podeu consultar la guia de centres educatius de Granollers 2023