Servei d’assessorament i reconeixement

S'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu, i es realitza a centres educatius.

Primer es realitza un assessorament que conclou en un informe. Aquest document, amb d’altres que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts, és avaluat per una junta de reconeixement, integrada per professorat del cicle formatiu. També es complementa amb una entrevista personal. Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial o amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts), cal matricular-se, totalment o parcialment, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d'Ensenyament és gratuïta.

Informació extreta de: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/