Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal de Granollers és l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació ciutadana en l'àmbit de l'educació a nivell no universitari.

 

El marc legal de referència del CEM és la Llei 25/1985, de 10 de desembre, reguladora dels consells escolars, desenvolupada pel Decret 404/1987, de 22 de desembre, que regula les bases generals d'organització i de funcionament dels consells escolars municipals. Aquest marc legal ha estat derogat per la nova Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

L'article 173 de la Llei d'educació regula els Consells escolars municipals: Els municipis poden constituir consells municipals en tant que òrgans i instruments de consulta i de participació. Els consells s'han de constituir en els municipis als quals s'hagin delegat competències de les que estableix l'article 159.4

Article 159.4 Competències dels ens locals: A petició dels ens locals, i d'acord amb la programació educativa, es poden delegar competències per a crear, organitzar i gestionar centres públics que imparteixin el primer cicle d'educació infantil, ensenyaments artístics o educació d'adults.

DEFINICIÓ

 

OBJECTIUS

 

FUNCIONS

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL

 

ÒRGANS DE GOVERN

 

FUNCIONAMENT I METODOLOGIA

 

VOLUNTARIAT EDUCATIU

 

El CEM de Granollers també organitza i coordina la BECA MARIA GAJA a projectes didàctics en valors cívics.