Convivència i civisme

+
Taller de civisme i convivència 2010

Objectius

Treballar en el foment de la convivència cívica de la ciutadania, promovent el respecte al pluralisme. Promoure el valor del civisme, entès com a conducta correcta i respectuosa, o també com a cultura pública de convivència per la qual es regeix una societat.

Activitats

  • Realització de campanyes per promoure el respecte a les persones i a l’espai públic. 
  • Implicar els diferents serveis municipals i a les entitats ciutadanes en la promoció de la convivència i el civisme.
  • Realitzar accions formatives que capacitin la ciutadania en estratègies de prevenció i resolució de conflictes.
  • Gestió i resolució dels conflictes que puguin sorgir entre persones de la comunitat o bé entre persones i entitats, aplicant les vies de resolució més adequades en cada cas.
  • Creació i realització de programes destinats a la sensibilització sobre la resolució pacífica dels conflictes, incidint en la cultura de la pau com a mètode de resolució de conflictes, i en l’educació per la pau com a eina de prevenció i valor per a la ciutadania.
  • Promoure la prevenció i resolució de conflictes, creant eines i accions que facilitin la comunicació entre les persones i la resolució pacífica dels conflictes que sorgeixen en la comunitat, promovent accions mediadores, d’acostament i diàleg que facilitin la convivència i la cohesió social.