Mediació comunitària. Resolució de conflictes

Servei gratuït de l'Ajuntament creat per facilitar la resolució de conflictes entre les persones. Està dirigit a totes les ciutadanes i ciutadans de Granollers, associacions, escoles i col·lectius.

Contacte

93 842 68 33 | mediacio@granollers.cat

Què és la mediació?

És un procés en el qual les persones, de forma voluntària, a través del diàleg i acompanyades per una persona mediadora, busquen acords satisfactoris que permetin resoldre els seus conflictes.

La persona mediadora guia el procés de trobada entre les persones en conflicte de forma imparcial perquè aquestes puguin arribar per elles mateixes a acords consensuats que satisfacin els seus interessos i les seves necessitats.

La mediació és una tècnica específica dins de l’àmbit de la resolució de conflictes i es basa en els principis següents:

 • Confidencialitat
  Allò que es diu en les sessions de mediació es manté en la privacitat, la qual cosa dóna seguretat i confiança en el procés.
 • Neutralitat
  El mediador no pren posició per cap de les parts, ni jutja ni decideix com solucionar el conflicte.
 • Voluntarietat
  Les parts decideixen lliurement participar en el procés de mediació i ho fan d’una forma activa, col·laborant en la recerca de solucions que satisfacin a totes les parts implicades.

Cadires

Avantatges de la mediació

 • Permet arribar a solucions més constructives
 • Dóna el poder de decisió a les parts
 • Redueix el malestar i la tensió davant el conflicte
 • És més econòmica que la via judicial
 • Hi ha un elevat compliment dels acords
 • Ensenya una manera més efectiva de gestionar els conflictes
 • Dóna la possibilitat de dir el que penses i de ser escoltat

Quins conflictes poden ser tractats?

Tots aquells conflictes relacionats amb la convivència en el municipi que es donin en les relacions entre veïns, en l’àmbit educatiu, en l’ús de l’espai públic, i en el teixit associatiu, entre d'altres.

El procés es basa en la col·laboració, el respecte mutu i la confidencialitat.

No podem intervenir...

 • En conflictes entre l’administració i el ciutadà. Quan una de les parts implicades és l'Ajuntament o una altra administració és competència del Síndic de Greuges de Catalunya.
 • Quan són queixes relacionades amb consum, se’n fa càrrec la OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor).
 • En aquells casos que estan subjectes a un procés penal.