Ajuts de menjador escolar per a alumnat d'I3 a 4t d'ESO. Curs 2024-2025

Es pot consultar l’estat de la sol·licitud a la web del Consell Comarcal del Vallès Oriental (a través de l’enllaç o codi QR)

Qui pot sol·licitar els ajuts de menjador escolar?

Pares o tutors legals d'infants i joves matriculats en centres públics d'educació infantil, primària i secundària i centres privats concertats i que estiguin empadronats a Granollers.

Període de presentació

Presencialment: del 13 de maig al 7 de juny de 2024, al Centre Cívic Nord.

De manera telemàtica: a partir del dia següent de la data de publicació de la convocatòria al BOPB (prevista pel 9 de maig) i fins al 7 de juny a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Granollers.

Es poden presentar sol·licituds fora del termini establert en els següents supòsits:

  • Nova matrícula.

  • Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.

  • Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

Documentació a aportar

Sol·licitud d'ajut degudament complimentada i signada per tots els membres de la unitat de convivència que autoritza la consulta de dades, amb la documentació indicada a la sol·licitud.

Com es pot presentar?

Telemàticament a través de la Seu electrònica: https://seuelectronica.granollers.cat/bequesmenjador.

La sol·licitud s’ha d’imprimir, per poder ser signada per tots els membres de la unitat familiar i així autoritzar la consulta de dades, i escanejar-la junt amb la resta de documents.

Presencialment, al Centre Cívic Nord, al carrer Lledoner, 6. Cal demanar cita prèvia trucant al 010 o al telèfon 93 842 66 10, a partir del 3 de maig.

El document de sol·licitud, a més d’estar disponible a la Seu electrònica, es podrà recollir imprès a partir del 9 de maig al Centre Cívic Nord.

Cites prèvies informatives

S’ofereixen cites de caràcter informatiu del 6 al 9 de maig, setmana prèvia a l’inici del període de sol·licituds, por donar ajudar a emplenar les sol·licituds a aquelles persones que tenen dificultats en la realització del tràmit. Cal demanar cita prèvia a partir del 26 d’abril trucant al telèfon 010 o al 93 842 66 10. Les cites informatives es faran al Centre Cívic Nord.

Més informació i resolució d'ajuts

Els requeriments de documentació i les resolucions dels expedients dels Ajuts Individuals de Menjador del curs 2024-2025 seran publicades al BOBP i a l’e-tauler del Consell Comarcal del Vallès Oriental en substitució de requeriment individual i amb efectes de notificació.

Per consultar l’estat de la teva sol·licitud/expedient o la documentació requerida accedeix a aquest enllaç. El Consell Comarcal del Vallès Oriental actualitzarà la informació de manera periòdica.