Presentació

Aquesta àrea recull un paquet d'actuacions i serveis de caire educatiu, preventiu i assistencial, orientats a millorar la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.

D'acord amb un coneixement de la realitat social de la ciutat i dels ciutadans, i regits per les directrius que garanteixen la responsabilitat pública (Llei 12/2007 d'11 d'octubre de Serveis Socials; Llei 39/2006 de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència), incrementades per la voluntat municipal, els professionals porten a terme els processos d'atenció i gestió de serveis.

Són objectius prioritaris millorar la cobertura de serveis i la seva qualitat, promoure l'autonomia de les persones i prevenir situacions de risc social, sempre fomentant la participació i corresponsabilitat del ciutadans.