Servei d'Ajut a Domicili (SAD)

Què és?

El SAD (Servei d'Ajut a Domicili) és un servei, prestat per professionals qualificats, que es realitza a la llar de l'usuari/a, dirigides a proporcionar atencions a aquelles persones i famílies en situació de mancances d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o problemàtiques familiars.

Telèfon:  609 72 70 65

Mail: sad@granollers.cat

Quins objectius té?

Establir i/o incrementar el nivell de benestar de les persones que en són destinatàries procurant la permanència de la persona en el nucli familiar o de convivència d'origen, evitant o retardant la institucionalització.

A qui va adreçat?

A persones i/o grups familiars que requereixen un suport puntual, a causa de limitacions en la seva autonomia, que no impedeix el desenvolupament de la vida en la seva pròpia llar.

De quins serveis disposa?

  1. Treballador familiar: Professional que es trasllada al domicili i/o realitza acompanyaments a fora de la llar amb l'objectiu de donar suport en les activitats diàries de la persona atesa.
  2. Auxiliar de la llar: Professional que es trasllada al domicili per realitzar activitats estrictament de neteja del domicili.
  3. Teleassistència: Servei eminentment preventiu i de proximitat, que garanteix la seguretat i dóna tranquilitat i acompanyament les 24 h del dia durant tot l'any, mitjançant una terminal conectada a una central d'alarmes. Aquest recurs es gestiona conjutament amb la Diputació de Barcelona
  4. Transport adaptat: És un servei especial, de transport "porta a porta" per a persones amb mobilitat reduïda que opten a places de centres diürns d'atenció a gent gran o a persones amb discapacitats.
  5. Menjador a domicili: Servei destinat a cubrir un àpat diari equilibrat i específic en cas de dietes especials.

On es pot sol·licitar?

Cal adreçar-se als Serveis Socials d'Atenció Primària de la zona on estiguin empadronats que, previ estudi establiran, conjuntament amb l'usuari, el pla de treball i el copagament del servei.

Quina documentació es requereix?

Per realitzar la valoració l: Fotòpia del DNI dels membres de la unitat familiar, certificat de convivència, certificat/justificant dels ingressos de la untitat familiar (nòmines, certiticats de pensions, certificats del rendiments nets bancàris), rebut de despeses derivades de la vivenda habitual (lloguer/hipoteca).