Consell de la Gent Gran

Què és?

El Consell de Gent Gran és un organisme informatiu, consultiu i d'assessorament de l'Ajuntament de Granollers que es crea per a articular la col·laboració i la participació de persones de competència reconeguda, a fi d'interesar el major nombre de ciutatans en la pràctica i la promoció de les activitats adreçades a la Gent Gran.

Quins objectius té?

 • Identificar les necessitats de la Gent Gran a la ciutat en qualsevol àmbit, per a poder presentar i incorporar iniciatives / suggeriments de millora de forma conjunta.
 • Elaborar les propostes que consideri oportunes per tal de contribuir a la millora de la situació i la qualitat de vida de les persones grans de la ciutat.
 • Col·laborar en la política de foment de la pràctica i promoció de les activitats formatives i de lleure adreçades a la Gent Gran de Granollers.
 • Conèixer, coordinar i valorar el conjunt d'iniciatives, serveis i actuacions que es desenvolupen a la ciutat.
 • Promoure la participació d'entitats, organismes i particulars en el suport a la realització d'activitats destinades a les persones grans de la ciutat, i proposar els mitjans més idonis per a millorar la qualitat dels equipaments existents per a Gent Gran.

 Quina estructura té?

 • President/a: Alcalde de Granollers, qui pot delegar la presidència en la Regidora de Serveis Socials i Gent Gran.
 • Un vocal en representació municipal per a cadascun dels grups municipals que integren el Consistori.
 • Vocals anomenats pel Ple a proposta de l'Alcalde:
  - Representants d'entitats, organitzacions o associacions que realitzen activitats adreçades a la Gent Gran.
  - Persones  que siguin de reconeguda vàlua i representativitat
 • Un secretari/a, amb veu però sense vot, funció delegada en el tècnic responsable del Programa de Gent Gran.Comissions de treball (en funcionament actualment hi ha una Coordinadora que organitza les Jornades Culturals de la Gent Gran).

Quin funcionament té?

 • El Consell de Gent Gran funciona en Ple, a convocatòria del President/a.
 • Les convocatòries seran lliurades a tots els membres i s'acompanyaran de l'esborrany de l'acta de la reunió anterio, i també  l'ordre del dia de la reunió convocada.
 • Atès el caràcter participatiu del Consell de Gent Gran, es potenciarà el diàleg i el debat, i es procurarà aconseguir el consens en les decisions.