Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica

El soroll és, en l'actualitat, un dels contaminants que més afecta a la qualitat de vida de la població. Pot provocar alteracions de major o menor importància, tant físiques com psíquiques, en les persones.

+
Sonòmetre

El soroll és, en l'actualitat, un dels contaminants que més afecta a la qualitat de vida de la població. Pot provocar alteracions de major o menor importància, tant físiques com psíquiques, en les persones. Per tant, pot afectar el seu comportament privat i social, la comunicació amb els altres, el rendiment laboral, el son, etc. Tot i que qualsevol persona, animal o cosa pot ser una font de soroll, en la majoria dels casos aquest és conseqüència de l'activitat humana, ja sigui social, econòmica o cultural: trànsit de vehicles, obres, activitat industrial, bars, espectacles, mercats, etc.

El control ambiental del soroll al medi urbà comporta el coneixement previ dels nivells d’immissió sonora i la identificació de les fonts de soroll més importants. L’avaluació dels resultats obtinguts i de les característiques de la ciutat permet formular les propostes d’actuació dirigides a disminuir el nombre i la intensitat de les mateixes i/o reduir el seu impacte sobre els ciutadans.

Des de l’any 1994, quan es va estudiar el soroll en 35 punts de Granollers i es confirmava que el trànsit era la principal causa de la contaminació acústica a la ciutat, s’han fet un seguit d’estudis amb mesuraments com els de l’Auditoria Ambiental de Granollers (1997) o l’estudi d’alumnes de la Universitat Politècnica de Vilanova i la Geltrú (2000)a partir de 76 mesures de curta durada.

Seminari tècnic sobre gestió municipal del soroll 28/09/2010

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica obliga els municipis de més de 5.000 habitants a elaborar mapes de soroll i de capacitat acústica i a aprovar ordenances reguladores en aquest àmbit. L'agenda 21 local de Granollers inclou també entre les seves accions (GT5.2) la necessitat de redactar una ordenança reguladora de soroll al municipi. Reduïda la incertesa normativa[1] l'any 2008, que presentava heterogenis els mètodes estatals i autonòmics de determinació dels nivells sonors reals i de les propostes de zonificació acústica, des de l’Ajuntament de Granollers es va sol·licitar finançament a la Diputació de Barcelona per actualitzar el mapa de soroll al municipi i elaborar la proposta de mapa de capacitat acústica.

La Diputació de Barcelona va atorgar el novembre de 2008 un assessorament tècnic (treballs contractats directament per la Diputació), per a l'elaboració del mapa d'objectius de qualitat acústica a Granollers i va adjudicar els treballs a l'Escola Universitària Politècnica de Mataró. Durant la primavera de 2009, i revisats els estudis previs, es van fer 218 mesures (165 mesures diürnes de 15 minuts, 42 nocturnes de 15 minuts, 11 mesures de llarga durada de 72h), a partir de les que es van confeccionar els mapes estratègics de soroll del municipi de Granollers. Aquests mapes van ser revisats i esmenats per una comissió formada per tècnics d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat, Seguretat Ciutadana i coordinada tècnicament des del Servei de Medi Ambient.

Paral·lelament, un cop aprovat el reglament de la Llei de soroll catalana el novembre de 2009 (Decret 176/2009), la tècnica de medi ambient de l’Ajuntament va treballar conjuntament amb representants de la Direcció de qualitat ambiental del departament de Medi Ambient i Habitatge, tècnics de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i d’altres ajuntaments de la província, en el grup de contaminació atmosfèrica de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. L’objectiu del treball era elaborar una ordenança model de regulació del soroll per adaptar als municipis. El 28 d’abril de 2010 es van presentar en una Jornada sobre la Contaminació Acústica a Barcelona, els nous models d’Ordenança àmpliament consensuats a més amb la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

El model proposat (model A) es va revisar internament en la comissió formada per tècnics de diferents serveis de l’Ajuntament durant el mes de maig i juny i també es va exposar en la comissió de civisme de l’Ajuntament el 2 de juliol de 2010. L’ordenança regula els límits a aplicar en les zones delimitades en el mapa de capacitat acústica on s’estableix la zonificació acústica local i es regula la intervenció administrativa pel que fa soroll en activitats, veïnat, vehicles a motor, sistemes d’avís acústic, i construccions. A partir de l’anàlisi del model i incorporant esmenes d’acord a la realitat de Granollers es va aprovar l’ordenança municipal reguladora del sorolls i les vibracions de Granollers, el mapa de soroll i el mapa de capacitat acústica del municipi que es pot consultar en l'espai web de l'Ajuntament de Granollers.

Segons la normativa la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre del soroll, s’ha d’actualitzar el mapa de soroll abans de 5 anys per revisar si reflecteix la situació actual del municipi, i si s’escau, actualitzar els indicadors dels trams en que ha variat.L’article 25 de Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local (modificada recentment per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local) determina com a competència pròpia del municipi en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, el medi ambient urbà i en particular la protecció contra la contaminació acústica en les zones urbanes.

El novembre de 2013 es va la sol·licitar la unitat mòbil UMS1 a la Xarxa de Governs locals 2012-2015 com a recurs material de Préstec d’Unitat Mòbil de Mesura del soroll ambiental per a mesures de llarga durada al municipi de Granollers, amb el consens dels responsables del Servei d’Activitats i el Servei de Mobilitat de l’Ajuntament. Des del dia 17 de febrer de 2014 es disposa d’aquesta unitat i s’han començat a fer els mesuraments de llarga durada per part dels tècnics de l'Ajuntament i es preveu finalitzar-los a finals de maig. Els mesuraments de curta durada (15 minuts) acordats i en fase de realització pels tècnics dels serveis de Mobilitat i Activitats s’aniran realitzant de forma paral•lela durant aquest mateix període (el primer va tenir lloc el dia 26 de febrer). [1]Amb l'aprovació del Reglament de la Llei del Ruido 1367/2007.

El Ple de l'Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 26 de gener de 2016, va aprovar inicialment l'actualització del Mapa de capacitat acústica del municipi de Granollers, elaborat d'acord amb la legislació actualment vigent.

En el ple de 26 d'abril de 2016 es va aprovar definitivament aquesta actualització del mapa.

 

Mapa de capacitat acústica. Mapa interactiu de capacitat acústica 

Mapes estratègics de soroll de Granollers (11 MB)

Memòria: Models de càlculs i indicadors d'immissió al soroll de Granollers (10 MB)