Energia sostenible

Reptes actuals i de futur del canvi climàtic: l'estalvi i l'autoabastament energètic acompanyats de millores tecnològiques i "smart grids"

Pacte d'Alcaldes i Pla per l'Energia Sostenible (PAES) de Granollers

L'Ajuntament de Granollers s'adhereix al Pacte d'Alcaldes el juliol de 2008 i es compromet a fer un pla local per mitigar el canvi climàtic, el PAES.

Quins són els objectius del PAES?

La implantació de les mesures que inclou el PAES han de permetre que el municipi compleixi l'any 2020 els objectius anomenats "triple 20": reducció d'un 20% en l'emissió dels gasos d'efecte hivernacle, augment d'un 20% de l'eficiència energètica i tenir una quota d'un 20% en fonts d'energia renovables. Aquesta és la fita que ha marcat la Comissió Europea, que ha cercat el compromís dels ens locals per superar els objectius establerts per la UE per a l'any 2020. Aquestes accions es defineixen pels sectors d'activitat on l'ens local té competència.

Amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, el mes de juliol de 2009 va aprovar-se, d’acord als compromisos del Pacte d’Alcaldes, el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible de Granollers.

Què inclou?

Consta d'una diagnosi energètica del municipi i d'un inventari d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de la ciutat. Conté unes 134 accions agrupades per diferents àmbits que permetran reduir el consum energètic, i per tant les emissions de CO2 a l'atmosfera en aquells àmbits on l'administració local pot actuar directament.
Tenint en compte les competències dels ajuntaments, el PAES inclou com a punts clau en què cal intervenir la flota de vehicles municipals, el transport públic, el consum de l'enllumenat de carrers, dependències i equipaments municipals; el tractament i recollida de residus, així com la sensibilització ambiental. La redacció del pla d'acció va comptar amb un procés de participació comprès entre juny-juliol del 2009, amb un bloc i espai web de suport, així com reunions presencials per a la difusió i la recollida d'aportacions de la ciutadania. 

Més informació: 

 

Nou marc de compromís: reducció del 40% de les emissions de CO2 el 2030 i integració de l'adaptació al canvi climàtic

El nou pacte d'alcaldes

Novetats del Pacte d'Alcaldes des de l'estiu de 2015

La inclusió de l'Adaptació en els nous plans d'acció per l'energia sostenible

Granollers ha aprovat el seu Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima

Adaptació al canvi climàtic 

 L'alcalde Josep Mayoral amb la comissària europea d'Acció Climàtica, Connie Hedegaard

Granollers va ser el segon municipi català a adherir-se a Alcaldes per l'Adaptació que promou la Direcció General del clima de la UE. L'alcalde de Granollers Josep Mayoral va signar el 16 d'octubre de 2014 la Declaració d'Alcaldes per l'Adaptació al Canvi Climàtic (Mayors Adapt) en un acte fet a la capital belga. Es tracta d'un acte de reconeixement a gairebé 100 ciutats europees que han liderat accions per a l'adaptació. Setze municipis de la província de Barcelona s'hi van adherir aleshores entre ells la nostra ciutat. 

Des de l'estiu de 2015, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, Granollers defineix les accions d'adaptació al canvi climàtic i la seva integració al planejament municipal existent. Es va fer una diagnosi dels aspectes que estan relacionats amb els principals impactes del canvi climàtic a nivell local: sequeres, onades de calor, inundacions, etc., i s'ha recopil·lat molta informació. Per treballar les accions d'adaptació, s'han identificat els potencials impactes locals, el nivell de risc, què s'està fent actualment al municipi, estratègies i possibles accions, plans i programes on s'emmarquen i les àrees implicades. Les actuacions d'adaptació al canvi climàtic s'integraran en les figures de planejament municipal existents. 

Plataforma sobre l'adaptació al canvi climàtic a Europa

 

Després d’obrir un procés participatiu fins el 21 de novembre de 2016, on es va convidar ciutadans interessats, col·lectius locals i als membres del Consell Assessor de Medi ambient i Sostenibilitat (CAMS) aqui trobareu el document final amb el retorn de les aportacions al Pla d’Acció per l’Energia sostenible i el Clima de Granollers (PAESC), es van esmenar les actuacions de mitigació i adaptació que formaran part del l’esmentat Pla.

En total, es van rebre 6 aportacions externes procedents d’Estabanell , SOREA, la plataforma “AlumnesXClima”, l’associació “Granollers en Transició” i els grups municipals de La Crida-CUP i ERC. També s’han incorporat aportacions procedents dels serveis tècnics municipals en els àmbits de la millora de l’eficiència en el reg urbà, la gestió dels residus, el dimensionament i funcionament de la xarxa de clavegueram, i el detall d’iniciatives municipals que ja s’estan duent a la pràctica. 

La majoria de les propostes sobre polítiques de mobilitat sostenible (PAESC: acció de mitigació 14 i d’adaptació 20) es veuran desenvolupades en el marc del futur Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Granollers 2016-2022. Amb tot, s’ha modificat el contingut de les esmentades fitxes del PAESC per deixar-ne constància. A més, s'ha incorporat l'informe tècnic del Servei de Medi Ambient i Espais Verds on es fa un seguit de precisions sobre els indicadors de seguiment del PAES que demostren la clara evolució favorable pel que fa a la reducció en els consums energètics dels equipaments i serveis municipals al llarg d'aquests darrers deu anys. 

En el document complet del PAESC (pàgines 71 i 96) s’han definit els barems de costos baix, mig, alt establerts en les fitxes de mitigació i adaptació i s’han ajustat les cronologies de les accions, per tal que l’inici de totes les actuacions sigui entre els anys 2016 i 2019.

El passat 13 de desembre es va presentar a la Comissió informativa el nou contingut del PAESC, i es va aprovar en del Ple municipal del 20 de desembre de 2016, juntament amb la proposta d’adhesió a la iniciativa europea del nou “Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible”.

Podeu consultar els documents a:

 

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Granollers 

 Pla adaptació PAESC fitxes i cronograma 

 Pla Mitigació PAESC fitxes i cronograma