El Servei d’Esports de l’Ajuntament de Granollers et necessita. Ens cal gent dinàmica, amb ganes i energia que vulgui col·laborar a la Diada de la Bicicleta.

Inscriu-te com a voluntari/a i fes que sigui tot un èxit! Ens posarem en contacte amb tu per a donar-te més informació. (*cal haver complert els 18 anys).

 

Important: El sol fet d'inscriure's com a voluntari/a del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Granollers autoritza expressament a l'organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst. 

Les dades consignades en aquest formulari resten incorporades en un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Granollers. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació, d'acord amb allò establert a la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se personalment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), c. Sant Josep 7, o enviant un correu electrònic a oficinavirtual@ajuntament.granollers.cat