Unitat d'escolarització compartida (UEC)

Una UEC és un recurs de formació dirigit a alumnes de 3r i 4t de secundària obligatòria que presenten unes carències educatives especials.

Es tracta d’un dispositiu compartit amb els centres d’ensenyament secundari, per tal de garantir l’atenció necessària que requereix aquest col·lectiu, donat que presenta problemes d’inadaptació al medi escolar, i en moltes ocasions es veuen envoltats de situacions de risc social.

La UEC permet la possibilitat de seguir l’etapa d’ESO en un grup reduït, d’acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades. L’escolarització de l’alumne serà compartida entre la UEC i l’ IES, i per tant, totes les activitats que es realitzin i continguts que s’imparteixin en una UEC hauran de tenir com a últim referent, els objectius de l’ESO. L’educació secundària i la UEC tenen com a finalitat que l’alumne/a assoleixi les capacitats i competències bàsiques amb les següents característiques:

  • Ser un recurs col·laborador dels IES.
  • Ser un servei que motivi i promogui el desenvolupament autònom del subjecte.
  • Ser un mecanisme que possibiliti el retorn al sistema escolar, l’acreditació en ESO o la inserció al mon laboral.

Actualment, aquesta formació compta amb 2 grups, un de manteniment i un altre de perruqueria i estètica, està gestionada per Parc Estudi i es troba ubicada al Centre Vallès.

Més informació a:

Centre Vallès