Objectius Oficina Municipal d'Escolarització

L’OME és l’organisme creat pel Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Granollers per regular el procés de matriculació a l’educació infantil, primària i secundària.

Els seus objectius són informar i orientar les famílies sobre l’oferta educativa i vetllar per garantir la transparència i la legalitat en el procediment d’admissió de l’alumnat als centres sostinguts amb fons públics.

L’OME atén les consultes que li adrecen les famílies, dóna informació de l’oferta de places i de les característiques dels centres escolars públics i concertats i recull i tramita les preinscripcions que li siguin lliurades.

L’abril de 2005 es va signar el conveni pel que es creava l’Oficina Municipal d’escolarització a Granollers i s'ubicava a la seu del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Granollers. En el Decret 76/2007 de 27 de març, queden recollides les seves funcions:

  • Establir els mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament les famílies de tota l’oferta educativa.
  • Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb NEE que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar.
  • Supervisar el procés d’admissió de l’alumnat i el compliment de les normes que el regulen i proposar a l’Administració educativa les mesures que consideri adequades sens perjudici de les competències que corresponen a la Inspecció educativa.

Per més informació: web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

http://www.gencat.cat/educacio