Comissió d'absentisme (PEE)

La COPAG (Comissió de Prevenció i Tractament de l'Absentisme Escolar) té l'objectiu de vetllar per l'escolaritat dels alumnes d'educació primària i secundària que viuen a la ciutat de Granollers

Aquesta comissió està formada per:

 

 • 1 tècnic/a municipal de Serveis Socials
 • 1 tècnic/a de la Policia Local
 • 1 tècnic/a municipal d’Educació
 • 1 tècnic/a de l'EAP (Equip d'assessorament Pedagògic) del Departament d'Ensenyament
 • 1 Inspector/a del Departament d'Ensenyament

 

En aquesta comissió es podran integrar, si es considera convenient, altres tècnics o representants dels centres docents.

Es reuneix mensualment i sempre que ho consideri oportú i té les funcions següents:

 • Recollir la informació que aporta cada tècnic dels serveis representats de les diferents demandes i intervencions efectuades i en fa un registre.
 • Establir criteris de catalogació de situacions individuals i familiars.
 • Entrevistar les famílies
 • Fer un registre de situació de seguiment.
 • Redefinir estratègies d'aquelles situacions no resoltes.
 • Fer suport a l'escola i a serveis socials
 • Posar en coneixement de les instàncies superiors (judicials, de protecció, inspecció, etc.) les situacions d'absentisme dels menors i les actuacions realitzades.
 • En cas d'haver esgotat totes les vies i estratègies per aconseguir el retorn de l'alumne/a al centre escolar, la COPAG pot iniciar un expedient sancionador a la família.
 • Altres que consideri convenient.
 • En finalitzar el curs es fa una reunió d'avaluació on es valoren el nombre de situacions i la seva evolució (quants se n'han resolt, com s'han resolt, en quin procés estan...).

L'avaluació es recull en una memòria que reflecteix el resum de les actuacions, casos, tipologia, etc. per tal que serveixi de reflexió i millora en les actuacions de tots els agents implicats.