Oficina Municipal d'Escolarització

L’OME és l’organisme creat pel Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Granollers per regular el procés de matriculació a l’educació infantil, primària i secundària.

L'Oficina Municipal d'Escolarització està ubicada a l'edifici de Can Puntes

L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9h a 14h.

Per escolaritzacions fora de termini (per infantil, primària o ESO) cal portar la següent documentació (per cada sol·licitud d'escolarització):

- Original del Volant de residència col·lectiu (facilitat a l'OAC)
- Original i fotocòpia:

  • Llibre de família o partida de naixement
  • DNI, NIE o passaport del sol·licitant (pare / mare / tutor)
  • Tarjeta sanitària nen/a

Quan un dels dos pares no viu amb el menor, caldrà portar documentació que indiqui que la persona amb qui viu, té la potestat per sol·licitar l'escolaritat (document de guàrdia custodia, acta separació, ,...)

En el moment de sol·licitar la plaça cal venir acompanyat del fill/fills.

 

Aquí podeu consultar la guia de centres educatius de Granollers 2019: