Transparència i gestió documental

En aquesta pàgina us mostrem la informació de l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) relativa a transparència i accés a la informació pública, així com els instruments bàsics de gestió documental.

Per tal de complir l'article 35 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents, modificat per l'article 9 de la Llei 20/2015, de 29 de juliol: Publicitat activa i transparència, us presentem una sèrie d’eines de gestió documental de l’Arxiu Municipal de Granollers:

Calendari de conservació i règim d'accés

Aquest calendari és una eina de gestió documental que permet difondre les regles de conservació i eliminació i que estableix els terminis de retenció dels documents, en les successives fases del cicle vital, i la seva disposició final.

Registre d'eliminació de documents

Amb aquest registre (de l'any 2005 al 2023), s'informa dels processos d'eliminació dels documents de l'organització, així com dels documents eliminats i de la data, sèrie documental i cronologia. Aquests procediments es porten a terme segons l'aplicació de les Taules d'Avaluació i Accés Documental que dictamina la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) de la Generalitat, seguint el protocol de destrucció controlada que determina la CNAATD.

Quadre de classificació

El Quadre de classificació del Fons Ajuntament de Granollers és l'estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’organització i que permet identificar i agrupar -físicament o bé, intel·lectualment- els seus documents.

L'Ajuntament de Granollers té un quadre únic que permet la classificació i l'organització de tota la documentació generada, fins a la documentació actual. El Quadre de classificació s'actualitza i aplica per poder-ne incloure i tots els processos i funcions, per a la gestió municipal.

Quadre de fons i col·leccions

L'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) elabora catàlegs i inventaris dels seus fons documentals. Aquests instruments de descripció es presenten al Quadre de fons i col·leccions de l'AMGr. Accedint-hi, a cada un dels fons i col·leccions en els quals s'ha portat a terme un tractament arxivístic, podeu veure'n els catàlegs i els inventaris.

És un instrument bàsic de gestió documental que permet capturar de manera normalitzada la informació bàsica i obligatòria per el compliment de la normativa per tal d'identificar i de gestionar la documentació que produeix o rep l’Ajuntament de Granollers, definint entre altres aspectes quines són les dades que cal conservarLa seva utilitat és descriure el context, el contingut i l’estructura dels documents per assegurar-ne l’autenticitat, integritat, confidencialitat, disponibilitat i traçabilitat, i permetre així la interoperabilitat de la informació i la gestió, protecció, recuperació i conservació física i lògica dels documents i expedients, i el seu context a llarg termini.

Catàleg de tipologies documentals

És un instrument que permet simplificar i normalitzar la identificació dels documents generats (produïts o rebuts) per l’Ajuntament de Granollers en l’exercici de les seves funcions. És un dels documents bàsics de la política de gestió documental de l’Ajuntament de Granollers; permet regular la producció i la gestió de documents electrònics en les condicions necessàries per tenir validesa jurídica i per poder ser integrats en el sistema corporatiu de gestió de documents electrònics.