Subvencions nominatives als clubs

Aquí trobareu els documents per a fer la solicitud, acceptació i justificació de la subvenció.

Sol·licitud de la subvenció

Cal presentar una instància a la Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC, carrer Sant Josep,7) i adjuntar la següent documentació:

  • Fitxa1, 2 i 3 que trobareu en els arxius adjunts, degudament emplenats.
  • Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
  • Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.

Acceptació de la subvenció

En l'arxiu adjunt, trobareu el model normalitzat d'acceptació de la subvenció atorgada que, per a la seva efectivitat, caldrà presentar degudament emplenat en el termini d'un mes des de la notificació de l'atorgament.  

Justificació de la subvenció

En els arxius adjunts, trobareu els models normalitzats que caldrà presentar degudament emplenats en el moment de justificar l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada:

  • Relació de despeses justificatives, comprensiva de la totalitat de les despeses derivades de la realització de l'activitat subvencionada. 
  • Declaració relativa a la inexistència d'altres subvencions o ajudes obtingudes per la mateixa activitat subvencionada o, si és el cas,  a les subvencions o ajudes obtingudes, amb indicació de l'import i procedència.

Recordatori: L' últim dia per a presentar la JUSTIFICACIÓ de la subvenció del 2016 és el dia 3 de MARÇ del 2017.

Per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar:

Servei d'Esports
Santa Elisabet, 16
T.93 842 68 47
De dilluns a divendres de 9h a 14h