Formació professional

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional pròpia de cada títol i comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent.

Actualment es divideix en tres tipus: la formació professional inicial, la contínua (la que es fa des dels propis centres de treball) i l'ocupacional (destinada a persones en atur). La inicial es duu a terme dins dels cicles formatius, i es divideix en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior. El cicle de grau mitjà segueix a l'ESO i els alumnes han de tenir 16 anys per cursar-lo.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formació en un centre educatiu i les hores de la formació pràctica en centres de treball, entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa, en general, un o dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius s'organitzen en mòduls professionals que s'estructuren en crèdits de caràcter teòric i pràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.

El Departament d'Educació facilita l'obtenció directa de determinats títols de formació professional, si es tenen les condicions per accedir al cicle formatiu i se superen una sèrie de proves específiques per a cada cicle.

A Granollers, la Formació Professional la desenvolupen diferents Instituts i Centres d'Educació (cicles formatius), així com entitats municipals, sindicats, patronals i altres entitats autoritzades (formació contínua i ocupacional)

Podeu consultar tota l'oferta de formació professional a: www.granollers.cat/formacio-professional