Granollers aposta per la mobilitat sostenible i la millora de la qualitat de l'aire

Convocatòria: 

Implantació de Zones de Baixes Emissions i la Transformació Digital i Sostenible del Transport Urbà

Política Palanca:             1. Agenda Urbana

Component:                    1. Pla de Xoc Mobilitat Sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans

Inversió:                         1. Zona de Baixes Emissions i transformació del transport urbà i metropolità

 

 Introducció

La ciutat de Granollers es troba en una zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, segons la classificació de la Generalitat, per haver superat les concentracions de partícules i òxids de nitrogen a l'aire per sobre dels valors legislats. Les concentracions de diòxid de nitrogen (dades 2021) oscil·len entre 26.6g/m3 i 46.1g/m3, amb una mitjana de ciutat de 34.4g/m3, i 7 punts tenen concentracions superiors a 40g/m3, valors per sobre dels recomanats per l'OMS. Segons dades del recent PMUS, les emissions CO2 associades a la mobilitat urbana (sense considerar les vies interurbanes) són de 36.621tn/any. Aquestes dades demostren clarament la necessitat d'implantar aquest projecte per millorar la qualitat de l'aire. La present sol·licitud inclou actuacions destinades a dissuadir de la utilització del vehicle privat contaminant a l'entorn urbà, i a millorar l'accessibilitat i la connexió entre pols generadors de mobilitat.

Objectius

En relació amb la creació de carrils per a bicicletes per ampliar i connectar la xarxa existent:

-Augmentar la participació de la bicicleta al conjunt de mitjans de transport d'ús habitual, amb la creació de les infraestructures i amb la gestió de trànsit necessària per garantir i promoure'n l’ús quotidià.

-Ampliar les xarxes de carrils bici i facilitar la connexió ininterrompuda de la xarxa de carrils bici, unint el centre i la perifèria, per irradiar-ne l'impacte al màxim territori possible.

El projecte proporcionarà als vianants espais urbans en pro de la mobilitat sostenible, la seguretat i facilitarà l'accessibilitat en relació amb la permeabilització de barreres urbanístiques, alhora que crearà un gran itinerari de vianants que connectarà el centre de Granollers amb el barri de la Font Verda, cosa que pacificarà espais i dotarà de més seguretat, amplitud i accessibilitat les infraestructures urbanístiques i resoldrà la connexió entre diferents nodes generadors de mobilitat del centre històric i els afores; reduirà els obstacles i salvarà barreres urbanístiques verticals a favor de l'accessibilitat d'un barri amb població altament envellida i vulnerable pel que fa a necessitats de mobilitat; també, millorarà la qualitat de l'entorn i el paisatge urbà, sense fraccionar el territori, reduint el soroll i altres elements.

-Adequar l'espai urbà per consolidar i estendre la superfície pacificada, amb la promoció de millors itineraris de vianants, de reducció prioritària de la mobilitat motoritzada, i les seves connexions centre-afores/serveis essencials.

-Disminuir la contaminació acústica i atmosfèrica; reduir els contaminants atmosfèrics PM10, NOx i NO2 procedents del transport contaminant amb un impacte que pugui ser mesurat; destinar més superfície d'espai públic segur i accessible per fer els desplaçaments a peu; reduir l'accidentalitat imputable als mitjans de transport motoritzats amb la promoció dels desplaçaments amb mitjans no motoritzats per una infraestructura de vianants ben connectada amb els nodes generadors de mobilitat i les diferents àrees de la ciutat.

-Controlar i assegurar el compliment de la missió principal per la qual s'instal·len: calmar el trànsit rodat per millorar la qualitat de l'aire, reduir la contaminació acústica gràcies a l'adequació de la infraestructura urbanística per promocionar la mobilitat sostenible i disminuir la presència de vehicles contaminants.

-Recollir informació sobre la mobilitat per millorar la gestió del trànsit a la ciutat.

Descripció

L’Ajuntament de Granollers veu imprescindible fomentar els desplaçaments a peu i amb bicicleta al centre de la ciutat com a pas previ i complementari a la implantació de la ZBE el 2023, que s'està desenvolupant en paral·lel. Per això, és important dur a terme aquesta inversió en infraestructures competitives, ben dissenyades, de qualitat i amb impacte, que promoguin la mobilitat activa, l’accessibilitat, la reducció del soroll, que facilitin la multimodalitat i que prioritzin el progrés econòmic, i la cohesió social, mediambiental i territorial.

Protegir el clima, el medi ambient, la salut i el benestar col·lectiu, l'equitat, l'economia del bé comú; en definitiva, la mobilitat urbana sostenible és l’objectiu primordial del projecte plantejat, que suposa la continuació d'una estratègia integral desenvolupada des de fa dècades de manera ininterrompuda, a través de projectes a escala nacional i europea.

Accions

Es defineixen 4 conjunts d'actuacions:

Actuació 1: Construcció de nous carrils bici per ampliar i connectar la xarxa ciclista municipal, amb la integració dins la xarxa de transport públic municipal per fomentar el transvasament modal i unir els grans pols generadors de mobilitat. S'inclou en aquesta actuació el condicionament de zones urbanes, i la instal·lació de la senyalització i de nous aparcaments segurs i digitalitzats per a bicicletes.

Actuació 2: Peatonalització d'espais urbans en pro de la mobilitat a peu, la millora de la seguretat, facilitar mitjançant rampes mecàniques l'accessibilitat en relació amb la permeabilització de barreres urbanístiques i connectar pols generadors de mobilitat centre-perifèria.

Actuació 3: Actuacions destinades a calmar el trànsit rodat mitjançant accions de pacificació i creació d'itineraris de connexió entre barris (carrers Sol, Unió i Castella) i millores destinades a la mobilitat sostenible en entorns escolars, per disposar d’itineraris ben senyalitzats, accessibles i segurs per fomentar els desplaçaments sostenibles i l’autonomia dels escolars.

Actuació 4: Instal·lació de càmeres de control per assegurar que es compleix l'objectiu darrer: calmar el trànsit rodat i reduir pressió a la zona pacificada del centre.


Fites i cronograma

Ampliació i millora de la infraestructura ciclista a Granollers

 

Ampliació de la xarxa d'itineraris de bicicletes (c. Torras i Bages i av. Estació del Nord)

Agost 2021-Març 2023

Aparcaments segurs per a bicicletes

Febrer 2021-Novembre 2022

Pla de comunicació i sensibilització

Gener 2022-Març 2023

Peatonalització d'espais urbans i millora de l'accessibilitat amb la permeabilització de barreres urbanístiques

 

Rampes al c. Carles Riba per millorar l'accessibilitat al barri de la Font Verda (fase 2)

Novembre 2020-Abril 2022

Passeig de la Muntanya

Agost 2021-Novembre 2022

Actuacions per calmar el trànsit rodat

 
Pacificació dels carrers Sol i UnióJuny 2021-Juny 2022
Pacificació del carrer CastellaOctubre 2021-Juny 2022

Millora dels camins escolars

Juny 2021-Juny 2022

Implantació de sistemes d'execució

 

Adquisició i obres d'instal·lació de càmeres de control

Gener 2022-Desembre 2023

 

Finançament

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

2.628.577,38 €

D’acord amb la convocatòria, l’import de la subvenció s’ha de destinar a actuacions executades en l’àmbit d’actuació en el període comprès entre febrer de 2020 i desembre de 2023.

* Febrer de 2022: aprovació de la llista de projectes admesos per elaborar projectes de zones de baixes emissions per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.