Transparència a l'AMGr

En aquesta pàgina, us mostrem tota la informació de l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) relativa a transparència i accés a la informació pública. Per tant, des d'aquí, podeu accedir a les principals eines de gestió i consulta de la documentació de l'AMGr (als enllaços relacionats, hi trobareu més informació municipal del vostre interès):

+

Calendari de conservació i règim d'accés

Aquest calendari és una eina de gestió documental que permet difondre les regles de conservació i eliminació i que estableix els terminis de retenció dels documents, en les successives fases del cicle vital, i la seva disposició final.

La CNAATD és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit a la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, que desenvolupa les competències en les matèries d'avaluació, accés i tria de la documentació que li atribueix la Llei 10/2001 d'arxius i gestió de documents regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener.

Cada sèrie documental del Quadre de Classificació del Fons Ajuntament de Granollers es relaciona amb una o vàries Taules d’Avaluació i Accés Documental (TAAD), que, d’acord amb el contingut de l’article 10 del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents, s’apliquen a la documentació pública i determinen, per a cada sèrie documental, el termini de conservació i els criteris sobre l'aplicació de la normativa que regeix l'accés als documents. Aquestes taules són aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) de la Generalitat de Catalunya.

 

Registre d'eliminació de documents

Amb aquest registre (de l'any 2005 al 2018), s'informa dels processos d'eliminació dels documents de l'organització. Es porta a terme segons l'aplicació de les Taules d'Avaluació i Accés Documental que dictamina la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental.

El Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents determina que el registre d’eliminació és una eina obligatòria per als titulars de documentació pública i ha d’estar gestionat pel servei d’arxiu corresponent. L’article 12 d'aquesta llei estableix que tots els titulars de documents públics han de disposar d’un registre d'eliminació de documents i n’enumera les dades que ha de contenir.

L'article 35 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents, modificat per l'article 9 de la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, mana fer públic el registre d’eliminació de documents.

   

Quadre de classificació

El Quadre de classificació del Fons Ajuntament de Granollers és l'estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’organització i que permet identificar i agrupar -físicament o bé, intel·lectualment- els seus documents.

Aquest Quadre és una eina clau per a l'organització. L'objectiu és aconseguir una classificació correcta i homogènia dels expedients i dels documents, que possibiliti la implantació d’una política comuna de gestió documental dins l’organització. Per tant, que faciliti la gestió de la documentació administrativa, l’aplicació dels processos de gestió documental, la interoperabilitat entre diferents sistemes i la reutilització i la recuperació dels expedients i dels documents, al llarg del seu cicle de vida.

L'Ajuntament de Granollers té un quadre únic que permet la classificació i l'organització de tota la documentació generada, fins a la documentació actual. El Quadre de classificació s'actualitza i aplica per poder-ne inclourei tots els processos i funcions, per a la gestió municipal.

   

Quadre de fons i col·leccions

La descripció és l’element clau per a la identificació i la localització de la documentació.

Els diferents instruments de descripció són els elements que permeten tenir un control de la documentació que hi ha en un arxiu. També, que els usuaris i usuàries puguin consultar i localitzar la informació que en necessitin.

L'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) elabora catàlegs i inventaris dels seus fons documentals. Aquests instruments de descripció es presenten al Quadre de fons i col·leccions de l'AMGr. Accedint-hi, a cada un dels fons i col·leccions en els quals s'ha portat a terme un tractament arxivístic, podeu veure'n els catàlegs i els inventaris.

'GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU', al Portal de transparència de l'Ajuntament de Granollers