S’amplia el termini d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial de l'Ordenança de regulació específica de l'ús recreatiu pel que fa als clubs socials de cànnabis a Granollers

Fins al 9 de març es poden presentar al·legacions

27 de Gener 2016

El Ple del mes de gener ha donat compte de la Resolució de la Regidoria d'Urbanisme i Habitatge núm 126/2016, de l'ampliació del termini d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial de l'Ordenança de regulació específica de l'ús recreatiu pel que fa als clubs socials de cànnabis a Granollers. S’amplia pel termini d'un trenta dies hàbils més, comptat a partir del dia 28 de gener de 2016, per tal de facilitar la més àmplia informació i participació ciutadana.

 

Des del moment de l’aprovació inicial ja es va comentar als grups municipals que s’ampliaria aquest termini amb la voluntat de recollir l’opinió de tothom. A hores d’ara s’han presentat dues al·legacions a l’Ordenança de regulació específica de l’ús recreatiu perl que fa als clubs socials de cànnabis a Granollers. Transcorregut l'ampliació del termini esmentat, sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entendrà aprovat definitivament l'ordenança esmentada.