Laboratori Municipal de Salut Pública

El Laboratori Municipal de Salut Pública és un equipament que està adscrit al Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Granollers. Dóna suport analític als programes que desenvolupen diferents serveis municipals, però també està obert a les sol·licituds analítiques que fan altres administracions, empreses o particulars.

El Laboratori va entrar en funcionament l'any 1986, i des d'aleshores ha anat augmentant i diversificant la seva oferta analítica, adaptant-la a les necessitats dels clients interns i externs. Una fita important pel laboratori va ser el 2003, quan va ser totalment remodelat.

Els principals àmbits de treball del Laboratori Municipal són la seguretat, amb l'anàlisi d'aigües destinades a consum i d'aliments-, la salut ambiental -amb l'anàlisi d'aigües de piscina, aigües freàtiques, de sorrals i àrees de joc infantils, o la determinació de Legionel·la-, i la qualitat mediambiental -amb el control analític del riu Congost i de l'aiguamoll de Can Cabanyes-. Podeu consultar el catàleg de paràmetres analítics. Periòdicament el Laboratori publica a través la pàgina web els resultats de campanyes analítiques que ha dut a terme.

El Laboratori està inscrit al Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària, amb el número d'identificació R7-095-96, i al Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya, amb el número 329. Des de l'any 2000 disposa d'un programa de gestió de qualitat certificat d'acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001, que garanteix que els assaigs que es realitzen, les dades que s'obtenen i els informes que s'elaboren, són el resultat d'aplicar uns mètodes de treball adients i unes tècniques analítiques segures, reproduïbles i fiables. Per tal de garantir que es compleixen els criteris mediambientals i minimitzar qualsevol impacte sobre el medi que es pugui derivar de la seva activitat, des del 2010 segueix el Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS), en el qual està registrat amb el número ES-CAT-234.

El 2009 va aprovar una carta de serveis amb l'objectiu de donar a conèixer els serveis que presta i els seus compromisos de qualitat i de servei. Anualment publica a través de la web el resultat del seu compliment.

Servei obert. Si creieu que el Laboratori Municipal us pot ser útil, podeu posar-vos-hi en contacte a:

Carrer de Joan Camps i Giró, 3

De dilluns a divendres de 8 a 15 h

Telèfon 93 879 57 69

laboratori@granollers.cat

Els preus dels serveis analítics estan fixats a l'ordenança fiscal , normes reguladores de preus públics 2020. Epígraf 19 Preus públics pels serveis d'inspecció sanitària en general i serveis de sanitat preventiva. Epígraf 1 Serveis analítics del Laboratori municipal de Salut Pública, que aprova anualment el Ple de l'Ajuntament.