Borsa de mediació per al lloguer

Què és?

És un servei de mediació entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres i se n'ocupen de la formalització i seguiment dels contractes. Per a les persones propietàries vetllen pel bon ús dels habitatges, ofereixen garanties i assessorament. Per als demandants d'habitatges cerquen l'habitatge més adequat i negocien rendes de lloguer per sota de mercat.

És un servei gratuït.

Què s'ofereix al servei Borsa d'Habitatge de Lloguer?

 • Preparació i formalització dels contractes d’arrendament d’habitatges
 • Seguiment de la relació contractual
 • Mediació entre propietaris i llogaters durant la vigència del contracte

Quines garanties s'ofereixen als propietaris?

 • Assegurança de cobrament de rendes, mitjançant el sistema Aval Lloguer
 • Assegurança per garantir la defensa jurídica, que es produeix en el cas d’impagaments

Quins són els requisits dels habitatges per llogar-se a través d'aquest servei?

Els habitatges han de disposar de:

 • Cèdula d’habitabilitat vigent
 • Certificació energètica
 • El preu de lloguer ha d’estar, com a mínim, un 20% sota preu de mercat

Quin requisits han de complir els sol·licitants de lloguer?

 • Ser major d’edat i comptar amb plena capacitat per contractar i obligar-se
 • Poder demostrar ingressos regulars suficients per poder pagar un lloguer (la renda no pot ser superior al 30 % dels ingressos de la unitat familiar/convivència)
 • No disposar d’un habitatge en propietat, o no disposar del dret d’ús i gaudi
 • Tramitar la inscripció al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial

Com es tramita?

Es recomana demanar cita prèvia al telèfon de la nostra oficina