Catàleg de tràmits

 ● Presentar una instància

Presentació d'instància genèrica (Document normalitzat per presentar qualsevol petició, tràmit o comunicat a l’Ajuntament, que s’anota al Registre General d’Entrada de Documents de l’Ajuntament) a través de la Seu Electrònica

● Autorització d’actes i /o activitats a la via pública per a la promoció i dinamització comercial.

Sol·licitud de permís per a la utilització de la via pública amb motiu de la realització d'activitats i/o actes de promoció i dinamització comercial de les zones d'influència de les associacions de comerciants.

Presenta una instància a través de la Seu Electrònica i adjunta-hi aquest fitxa de l’activitat emplenada. 

Normativa per a la sol·licitud de realització d’activitats al carrer (pdf)

Queden excloses d’aquest tràmit:

- les sol·licituds de parada de venda no sedentària per mercats i fires de caràcter periòdic o ocasional.

– les accions particulars de difusió o campanyes publicitàries de tot tipus d’informació d’activitats, productes i de serveis.

Per aquestes gestions cal adreçar-se als corresponents serveis de via pública i/o fires (c. de Sant Jaume 16-26, 5a planta. Telèfon: 93 842 66 70. Correu electrònic: serveis@granollers.cat

● Comunicació o modificació de dades del plànol comercial

El plànol comercial és una eina per donar a conèixer i difondre l’oferta comercial, de serveis i de restauració de la ciutat.

Mitjançant aquest tràmit es poden comunicar o modificar les dades comercials o professionals publicades al plànol, que quedaran incorporades als nostres fitxers i d'aquesta manera mantindrem la informació actualitzada.

Des del servei de comerç contactarem amb les persones interessades per tal de confirmar la incorporació o modificació de les dades.

Podeu consultar el Mapa d’activitats econòmiques a peu de carrer i la relació d’activitats econòmiques a peu de carrer.

Ompliu el formulari (pdf) o formulari online.

●Notificar el nomenament d’un/a representant legal d’una entitat o associació per fer tràmits electrònicament amb l’Ajuntament

Comunicar la designació d’un representant legal per tal de realitzar tràmits de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Granollers.

El podrà sol·licitar el president o secretari o representant legal de l’entitat.

Més informació