Obres a Granollers

Dissabte 22 d'abril, a les 11 hores, es fa una passejada per veure com han quedat les darreres actuacions urbanístiques que s'han dut a terme: les obres d'ampliació de la vorera nord del carrer de Vinyamata i la remodelació de part del carrer de l'Enginyer. Les obres d'un tram del carrer de Ponent i del carrer de Ricomà, entre els carrers d'Anníbal i Navarra començaran ben aviat.

La renovació del tram nord del c. Girona ampliarà voreres i crearà una nova plaça i un carril bici

 Aquest mes de setembre es preveu que comencin les obres de renovació integral del tram nord del carrer Girona, entre els carrers de Francesc Ribas i de Juli Garreta. Aquesta actuació, prevista en el Programa d'Actuació Municipal, comportarà l'ampliació de les voreres, la creació d'una nova plaça i d'un carril bici, entre d'altres.
Els objectius d'aquesta obra es concreten en: millorar l’accessibilitat del vianant i la circulació de les bicicletes gràcies a la reordernació de les voreres i dels carrils de circulació de vehicles i de la millora dels passos de vianants; millorar la qualitat urbana del carrer, tant pel que fa a la superfície com en el soterrament dels serveis aeris, la renovació de serveis del subsòl i la recollida d’aigües pluvials; i facilitar als veïns i veïnes del carrer mecanismes de seguiment del procés de l’obra i fomentar de manera compartida la posada en valor de l’espai públic.
 
Pel que respecta a la mobilitat i l'accessibilitat, es farà un carril per a la circulació de vehicles en cada sentit, més un altre de central reversible en cas de gir, seguint el mateix model que en el tram sud del mateix carrer Girona. En total, doncs, tres carrils amb una amplària total de 9,10 metres; espai de 2,10 metres d’amplada per a l’aparcament de vehicles, motocicletes, ubicació de contenidors, càrrega i descàrrega i altres usos; creació d'un carril bici d'1,2 km a les dues bandes del carrer, d'1,40 m d’amplada; i, entre l’espai d’aparcament i el carril bici, creació d’una franja de 80 cm de protecció.
 
Secció d'un tram del c. Girona amb la incorporació del carril bicicletaPel que fa a les voreres, s'ampliaran un mínim de 40 cm i un màxim d'1 m. Totes les cruïlles comptaran amb un pas de vianants semaforitzat i il·luminat i en les cruïlles en sentit nord-sud es crearan passos de vianants de plataforma elevada. Totes les cruïlles, llevat de la del pont de Bellavista, seran al mateix nivell de la vorera. A més per als vianants amb deficiència visual es senyalitzarà amb paviment tàctil. 
Respecte a les parades d'autobús, s'hi faran plataformes elevades per afavorir-ne l'accés. Per millorar la seguretat es crearan illetes als passos de vianants per a la millora de la visibilitat entre el vehicle i el vianant, els accessos a contenidors.
Un cop acabada l'actuació es portaran a terme canvis en el sentit de circulació en alguns carrers amb l’objectiu de pacificar les illes interiors dels carrers.
 
El paviment dels carrils de circulació serà amb asfalt que redueix el soroll provocat pel trànsit, alhora que també es renovaran els 16 guals existents.
 
En relació als serveis es renovarà la xarxa d’aigua potable amb la col·locació d’un nou tub de fosa dúctil a cada vorera, que substituirà el de fibrociment existent. També s'instal·larà un tub de la xarxa general d’aigua, entre els carrers de Francesc Ribas i Hospital; i es construirà una xarxa d’aigua no potable per enllaçar les parts ja existents entre Can Mònic i Francesc Ribas. Es renovarà un tram de 53 m del col·lector de clavegueram entre els carrers de Juli Garreta i Montcada, alhora que es faran reparacions puntuals de fissures i esquerdes. També es construiran nous i més embornals de recollida d’aigua.
 
Pel que respecte a l'enllumenat públic es renovarà amb el mateix tipus de fanal (64 unitats) que en el primer tram del carrer Girona ja executat, il·luminant la calçada i la vorera, amb llums led. 
Respecte a la xarxa de telecomunicacions, s'instal·larà un tritub municipal; xarxa de fibra òptica i es soterrarà el cablejat aeri existent en el creuament de carrers. 
 
Pel que fa a l'arbrat, es mantindran els lledoners existents del tram nord perquè estan en bon estat i a la resta del carrer es plantaran un centenar d'arbres les mateixes espècies que en el tram sud: koelreuteria pariculata ‘fastigiata’ i pruneres de jardí, que es regaran amb reg gota a gota. 
A més, es renovarà el mobiliari urbà existent i s'instal·laran nous bancs de material reciclat, a més de papereres i aparcaments per a bicicletes.
 
El pressupost previst per a aquestes obres és de poc més de 3 milions d'euros i el termini d'execució s'estima en un any.
 
 

Propers projectes que es desenvoluparan

Les obres d'urbanització d'un sector al pg. de la Muntanya configuraran un nou parc públic a la vora de la via del tren

Aquest mes de març, s'iniciaran les obres d'urbanització del sector urbanístic (PAU 27) situat al passeig de la Muntanya, al costat de llevant de la via del ferrocarril Barcelona-Portbou. L’àmbit a transformar s’estén entre la via del tren i el passeig de la Muntanya i entre la rotonda del pont de l’Hospital, al nord, i fins pràcticament el pont del carrer d’Agustí Vinyamata, al sud.

El sector té una superfície de 17.127 m2, dels quals 14.041 m2 (82 %) es transformaran en espais lliures: 11.716 m2 seran espais lliures d’ús públic per al barri i per a la ciutat i 2.325 m2 seran de domini públic ferroviari. Així, als terrenys privats on fins ara ha existit un aparcament d’ús públic provisional i també, la resta de terrenys situats al costat de la via, fins pràcticament el carrer d’Agustí Vinyamata, es construirà un parc linial que es cedirà com a verd públic urbà tal i com preveia el planejament urbanístic aprovat en una modificació del PGO de 1984, incorporada al planejament actual des de l’any 2007, i els projectes d'urbanització i de reparcel·lació aprovats per l'Ajuntament, l'any 2012. La resta de sòl del sector, 3.086 m2 (18 % de la superfície) corresponen a les zones previstes per a l’edificació d'un màxim de 171 nous habitatges, de règim lliure i protegit. 

El nou parc es situarà entre els edificis del passeig de la Muntanya i a la zona posterior, tant dels blocs nous com dels edificis existents i la seva construcció iniciarà la millora i la transformació d’aquesta vora del tren per al barri. Aquesta millora també tindrà incidència en el paisatge urbà, atesa l'altura que té i que és visible des de diferents punts de la ciutat. El parc comptarà amb un itinerari per a vianants i bicicletes que travessarà les diferents zones arbrades i equipades per al joc i per a l'estada. 

El planejament preveu que dos dels tres blocs d'habitatges plurifamiliars s’arrenglerin al passeig de la Muntanya i es reparteixin al llarg d’aquest carrer de forma intercalada amb els edificis d’habitatges ja existents i el nou parc. El tercer bloc es situarà sobre la rotonda de l’Hospital i la seva configuració i façanes adoptaran una forma més lligada a aquest enclavament especial, en una via d'ingrés a la ciutat. Les obres es duran a terme per part de la Junta de Compensació del sector, formada per diversos propietaris i en aquests moments presidida per l'empresa constructora Sorigué. Es preveu començar les obres d'urbanització i, més endavant, iniciar la construcció dels edificis.

Nou pont per a vianants sobre la via del tren

L'Ajuntament, també està ultimant els detalls d'un projecte complementari per comptar amb una nova connexió per a vianants sobre la via del ferrocarril a l’altura del carrer Ausiàs March. El nou pont d’enllaç es situarà en continuïtat amb el recorregut principal de vianants del nou parc i interconnectarà tota la zona, també amb l’aparcament de vehicles de l’antiga pista d’handbol, prevista en el planejament per a un nou equipament públic. La nova passera saltarà d'un costat a l'altre de la plataforma de les vies i permetrà superar puntualment la barrera que el tren suposa, mentre no es pugui concretar el projecte per al cobriment de la plataforma del ferrocarril i la urbanització de la franja de 5 metres de domini públic ferroviari des del mur del tren, espai que es troba dins del sector del PAU27 i que, de moment, no es transformarà. 

El projecte per a la cobertura del ferrocarril, una actuació integral i de més abast pel que fa a la situació futura de la via dins de la ciutat, és un projecte ja aprovat, però en aquests moments, pendent dels acords i del finançament necessaris per part de diverses administracions públiques que l'han fet possible.  

La proposta de situar un pont sobre la via, es va incorporar al Pla d'Actuació Urbanística Municipal que el govern va explicar fa un any, fruït de les aportacions i de les converses sobre els projectes del PAM, amb la resta de grups municipals. Aquest nou pont per a vianants sobre el tren permetrà connectar un costat i l’altre de les vores del ferrocarril, millorant la connectivitat general de la zona nord i aproximant les noves zones verdes del PAU27 a tot l’entorn immediat. Aquest fet, juntament amb els nous recorreguts que propiciarà el pont, estendrà la millora urbana del sector pels barris situats a ambdues vores del tren.

L'ampliació de les voreres d'un tram del carrer Ponent permetrà plantar-hi arbres i crear zones de descans

Estat actual del c. Ponent, a la cruïlla amb Mare de Déu de Núria i c. RecLa Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte per renovar les voreres del carrer de Ponent, entre els carrers del Rec i de Torras i Bages. Es tracta d'un tram de 180 m lineals amb una alta freqüència de pas, especialment com a via d'accés al mercat del dijous, que connecta el barri de Ponent amb el centre i l'illa de vianants. L'objectiu principal d'aquesta actuació, amb una superfície de 1847 m2, és crear un espai públic que millori la convivència entre la mobilitat i la vida social i comercial del  carrer. 

Actualment les voreres tenen una amplada d'1,3 m aproximadament, insuficient per tenir una bona accessibilitat i, a més, la disposició de l'aparcament i de les zones de càrrega i descàrrega a tots dos costats, dificulta la visibilitat  en els punts d'encreuament de la calçada, alhora que també falten guals accessibles en els passos de vianants. El paviment del carrer és irregular i el vehicle disposa de més espai que el vianant, situació que es vol invertir amb aquesta actuació. Així, s'ampliaran les voreres existents 1 m de mitjana, en detriment d'eliminar l'aparcament en filera del costat oest, de manera que el carril de circulació s'ajustarà a 3,2 m, excepte en el tram entre el carrer de Josep M. Ruera i el carrer de Torras i Bages, on es mantenen dos carrils de circulació necessaris per facilitar el gir cap al carrer de Torras i Bages i on no hi haurà aparcament. 

A més, es crearan orelleres a les voreres dels passos de vianants, per afavorir la visibilitat i l'accessibilitat i s'habilitaran nous passos de vianants elevats, excepte en la cruïlla del carrer Torras i Bages. També hi haurà un nou pas davant l'accés a l'Escola Jardí. 

Pel que fa als serveis, es renovarà la xarxa de distribució d'aigua i la de sanejament, en aquest cas, en el tram entre el carrer Josep M. Ruera i el carrer Rec. S'ampliarà la xarxa elèctrica i es soterraran les línies aèries i es retiraran els suports existents. A més es crearà una nova canalització soterrada de telefonia i fibra òptica i un prisma soterrat per a enllumenat públic i les telecomunicacions municipals. Es reforçarà l'enllumenat en els passos de vianants i cruïlles amb lluminària amb led. 

Els semàfors existents amb el carrer de Torres i Bages es desplaçaran i s'instal·lara un avisador acústic per a persones amb deficiència visual. Aquestes persones també notaran que els guals que s'habilitaran a les voreres es pavimentaran amb peces de textura tàctil.

La formació d’orelleres propicien que les voreres s’eixamplin més, permetent la plantació de vuit arbres i la instal·lació de grups de bancs i cadires, fets de llistons de polímers reciclats, que crearan zones de descans, en especial davant l'Escola Jardí davant de la qual es col·locarà una barana per a la protecció dels vianants.


  L'illa de vianants continua creixent amb la propera renovació del carrer de Ricomà

 Imatge de la transició de colors del paviment del c. Ricomà
A principis de l'any que ve es preveu que comencin les obres de renovació del carrer de Ricomà, entre els carrers d'Anníbal i Navarra i un tram del carrer d'Isabel de Villena. Es tracta d’una actuació integral que convertirà el carrer a un sol nivell, amb ús prioritari per als vianants per sobre del vehicle. Una actuació urbanística que permetrà seguir facilitant la mobilitat a peu i crear un nou entorn urbà de qualitat       
La part central del carrer es farà amb peces de formigó de color cendra i els laterals en quatre colors diferents. Es substituirà 540 ml de clavegueram, 415 m de xarxa d’aigua potable i es soterraran els serveis aeris, entre d'altres. La previsió és que els treballs tinguin una dura
Com és habitual en la forma de procedir de l’Ajuntament, es crearà una comissió de veïns que es reunirà periòdicament amb l’Ajuntament i amb l’empresa adjudicatària per tal de fer seguiment de les obres i poder anar resolent qualsevol contingència que es pugui presentar. De fet, l'Ajuntament ja va convocar el veïnat del carrer fa uns dies per donar-los detalls de l'actuació.


Avancen les obres de renovació de la plaça Onze de Setembre

A finals de novembre van començar les obres de remodelació de la plaça Onze de Setembre, entre l'avinguda de Sant Esteve i el carrer de Quevedo. A banda de crear un espai més agradable i d'incrementar-ne el seu ús també es resoldran alguns degoters que afectaven l'aparcament que hi ha sota i l'aixecament del paviment provocat pels arbres. A més, la nova plaça es construirà en una única plataforma sense graons ni cap altra barrera arquitectònica. 
 
Imatge virtual de com quedarà la pl. Onze de Setembre després de les obres de remodelacióEl formigó donarà pas a una plaça més verda, amb parterres de grans dimensions i vegetació variada que portaran frescor i vitalitat. També hi haurà trams de llambordins de formigó de color que es combinaran amb franges de gespa en les zones d’estada i descans.
28 arbres, de diverses espècies, i 25 bancs ajudaran a conformar un lloc per estar-s'hi amb zones tranquil·les i confortables que, de ben segur, incrementaran l'ús que fins ara tenia l'espai. 
 
Una altra de les característiques de la nova plaça serà que tindrà el primer espai de la ciutat amb jocs infantils inclusius, és a dir, que també els podran utilitzar nens i nenes amb algun tipus de discapacitat. La zona de jocs infantils es situarà a l’extrem nord, allunyada de la calçada. Com és habitual en totes les noves obres, es substituirà la xarxa d’enllumenat i s'hi posaran 16 fanals amb llums leds que consumeixen menys, són més eficients i ofereixen un major confort. La plaça mantindrà l'escultura on cada Onze de Setembre es fa l'ofrena floral amb motiu de la celebració de la Diada de Catalunya.


Acaben les obres de la vorera nord del c. Agustí Vinyamata 

Després de les festes de Nadal van començar les obres per ampliar la vorera nord del carrer d’Agustí Vinyamata, entre el passeig de la Muntanya i el carrer de Girona que van acabar el mes de març. S’ha actuat en un total de 210 metres lineals amb l’objectiu d’incrementar l’espai disponible per al vianant, afavorir-ne l’accessibilitat i augmentar-ne la seguretat. Aquest tram de carrer té una alta intensitat de pas, tant de vianants (9.000 persones diàries) com de vehicles. Per tant, la vorera nord ha passat a tenir 4,3 m de mitjana i ha mantingut l’aparcament en filera, mentre que a la vorera sud, l’aparcament ha canviat de bateria a filera. Amb aquesta renovació el carrer té 44 places d'aparcament, 13 menys que fins ara. Els carrrils de circulació de vehicles han mantingut l'amplada. 
 

A més, s'han creat orelleres en els passos de vianants per millorar la visibilitat entre vehicle i vianant. També s'ha fet un nou pas de vianants al costat est del pont i el pas de vianants existent a la cruïlla amb el carrer de Tetuan es farà elevat, per garantir l’accessibilitat, fer reduir la velocitat dels vehicles i afavorir la visibilitat, a l'hora d'accedir al carrer de Vinyamata.
 
Pel que fa als serveis s'ha renovat la xarxa de distribució d’aigua potable, s'ha ampliat la xarxa elèctrica i s'ha fet el soterrament de les línies aèries elèctriques i telefòniques existents. El nou enllumenat són columnes amb una doble lluminària, una per a la calçada i una per als vianants, similar a l’enllumenat instal·lat a la reforma executada al carrer de Girona, entre el carrer de Vinyamata i el carrer de Francesc Ribas. També s'ha reforçat la il·luminació dels passos de vianants per millorar la seguretat viària.
 
A més, s'ha renovat l’arbrat existent amb la plantació a la vorera de dos tipus d’espècies alternades al llarg del carrer, de manera que es guanyarà color i variació paisatgística. Al primer tram de vorera, entre el carrer de Girona i el carrer de Tetuan, on no hi ha aparcament en filera, s'hi ha plantat un tipus d’espècie d’arbre de creixement vertical, per tal que la capçada interfereixi menys amb els vehicles que circulin per la calçada.