Obres a Granollers

Granollers té ara mateix algunes obres en marxa: la urbanització del tram nord del c. Girona; la urbanització del passatge Xile; la reforma d'un espai públic a Can Bassa, dins del projecte Fem un jardí; els carrers interiors de Roca Umbert i la primera planta del Centre d'Arts en Moviment; i l'adequació d'un aparcament públic, entre la via del tren de la línia del nord i el Pavelló del Congost.

L’entrada oest de Granollers reduirà la calçada per als vehicles i incorporarà un carril segregat per a bicis i vianants

La Diputació de Barcelona ha redactat un projecte de millora de la mobilitat a l’entrada de Granollers per la BV-1432 entre la C-17 i l’estació de Renfe. El projecte s’executarà en dues fases i es finançarà conjuntament entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers. Es preveu que l'actuació s'iniciï a finals de 2019.
Aquest projecte té per finalitat desenvolupar diverses actuacions per tal de dotar de les infraestructures necessàries per millorar la mobilitat a peu i en bicicleta, pacificar el trànsit de vehicles i  atorgar la qualitat paisatgística adequada a l’entrada a un nucli urbà.
Actualment el tram de la carretera BV-1432 entre l’accés a la C-17 i l’estació de Renfe té un fort caràcter interurbà. La secció de la carretera té una amplada mitjana de 16 metres, amb vorals entre un i 2,80 metres, amb un carril de circulació per sentit i trams de tercer carril d’accés al barri de Can Gili i d’accés a la carretera de Canovelles. El nivell de trànsit és elevat i s’ha detectat excés de velocitat en el tram, que té una velocitat límit establerta de 50 km/h. Existeix una parada d’autobús que no disposa de les condicions d’accessibilitat suficients ni condicions adequades per creuar la calçada.
Les principals actuacions incloses en el projecte comprenen la urbanització de la carretera per reduir la calçada a una secció de 6,60 metres amb un carril per sentit, a excepció de la cruïlla amb la carretera de Canovelles on es mantindrà el tercer carril de gir, així com la implantació d’una rotonda a l’accés a Terra Alta per eliminar els girs a esquerre i reduir velocitats en el tram. Associat a la rotonda es farà un pas de vianants per connectar les parades de bus.
El projecte també inclou la urbanització d’un itinerari per a vianants i bicicletes de tres metres d’amplada en tot el tram, que connectarà amb la rampa d’accés a l’estació, així com enllumenat, enjardinament de parterres i tractament paisatgístic de l’entorn de l’actuació.
 

La renovació del tram nord del carrer Girona ampliarà voreres i crearà una nova plaça i un carril bici

El mes de setembre de 2016 van començar les obres de renovació integral del tram nord del carrer Girona, entre els carrers de Francesc Ribas i de Juli Garreta. Aquesta actuació, prevista en el Programa d'Actuació Municipal, comportarà l'ampliació de les voreres, la creació d'una nova plaça i d'un carril bici, entre d'altres.
Els objectius d'aquesta obra es concreten en: millorar l’accessibilitat del vianant i la circulació de les bicicletes gràcies a la reordernació de les voreres i dels carrils de circulació de vehicles i de la millora dels passos de vianants; millorar la qualitat urbana del carrer, tant pel que fa a la superfície com en el soterrament dels serveis aeris, la renovació de serveis del subsòl i la recollida d’aigües pluvials; i facilitar als veïns i veïnes del carrer mecanismes de seguiment del procés de l’obra i fomentar de manera compartida la posada en valor de l’espai públic.
 
Pel que respecta a la mobilitat i l'accessibilitat, es farà un carril per a la circulació de vehicles en cada sentit, més un altre de central reversible en cas de gir, seguint el mateix model que en el tram sud del mateix carrer Girona. En total, doncs, tres carrils amb una amplària total de 9,10 metres; espai de 2,10 metres d’amplada per a l’aparcament de vehicles, motocicletes, ubicació de contenidors, càrrega i descàrrega i altres usos; creació d'un carril bici d'1,2 km a les dues bandes del carrer, d'1,40 m d’amplada; i, entre l’espai d’aparcament i el carril bici, creació d’una franja de 80 cm de protecció.
 
Secció d'un tram del c. Girona amb la incorporació del carril bicicletaPel que fa a les voreres, s'ampliaran un mínim de 40 cm i un màxim d'1 m. Totes les cruïlles comptaran amb un pas de vianants semaforitzat i il·luminat i en les cruïlles en sentit nord-sud es crearan passos de vianants de plataforma elevada. Totes les cruïlles, llevat de la del pont de Bellavista, seran al mateix nivell de la vorera. A més per als vianants amb deficiència visual es senyalitzarà amb paviment tàctil. 
Respecte a les parades d'autobús, s'hi faran plataformes elevades per afavorir-ne l'accés. Per millorar la seguretat es crearan illetes als passos de vianants per a la millora de la visibilitat entre el vehicle i el vianant, els accessos a contenidors.
Un cop acabada l'actuació es portaran a terme canvis en el sentit de circulació en alguns carrers amb l’objectiu de pacificar les illes interiors dels carrers.
 
El paviment dels carrils de circulació serà amb asfalt que redueix el soroll provocat pel trànsit, alhora que també es renovaran els 16 guals existents.
 
En relació als serveis es renovarà la xarxa d’aigua potable amb la col·locació d’un nou tub de fosa dúctil a cada vorera, que substituirà el de fibrociment existent. També s'instal·larà un tub de la xarxa general d’aigua, entre els carrers de Francesc Ribas i Hospital; i es construirà una xarxa d’aigua no potable per enllaçar les parts ja existents entre Can Mònic i Francesc Ribas. Es renovarà un tram de 53 m del col·lector de clavegueram entre els carrers de Juli Garreta i Montcada, alhora que es faran reparacions puntuals de fissures i esquerdes. També es construiran nous i més embornals de recollida d’aigua.
 
Pel que respecte a l'enllumenat públic es renovarà amb el mateix tipus de fanal (64 unitats) que en el primer tram del carrer Girona ja executat, il·luminant la calçada i la vorera, amb llums led. 
Respecte a la xarxa de telecomunicacions, s'instal·larà un tritub municipal; xarxa de fibra òptica i es soterrarà el cablejat aeri existent en el creuament de carrers. 
 
Pel que fa a l'arbrat, es mantindran els lledoners existents del tram nord perquè estan en bon estat i a la resta del carrer es plantaran un centenar d'arbres les mateixes espècies que en el tram sud: koelreuteria pariculata ‘fastigiata’ i pruneres de jardí, que es regaran amb reg gota a gota. 
A més, es renovarà el mobiliari urbà existent i s'instal·laran nous bancs de material reciclat, a més de papereres i aparcaments per a bicicletes.
 
Les obres s'han adjudicat per 2.128.294,74 euros, IVA inclòs i el termini d'execució s'estima en un any, fins al setembre de 2018.
 

Ampliació de les voreres del carrer Anníbal

 
Des del 21 de novembre s'estan fent obres d’ampliació de les voreres del carrer Anníbal, entre els carrers de Sant Jaume i Princesa. A causa d’aquests treballs, que tenen una durada estimada d’un mes, no es podrà circular en vehicle pel carrer. Per aquest motiu, es canviarà el sentit de circulació del carrer Príncep de Viana, entre Sant Jaume i Princesa. 
Aquesta actuació es divideix en dos trams diferents: el tram entre el carrer de Sant Jaume i el carrer del Molí, l’executarà la promotora d’un nou edifici que s’està construint, que també urbanitzarà aquesta part del vial. I el tram des del carrer del Molí fins al carrer Princesa, el portarà a terme l’Ajuntament que ha adjudicat l’obra a Esorosa per 48.272,16 euros, IVA inclòs. L'ampliació de la vorera sud comportarà l'eliminació de les places existents de zona blava. L’obra es completarà amb la construcció d’una orellera per facilitar el creuament dels vianants al carrer de Sant Jaume, molt a prop de la cantonada amb el carrer Anníbal i la plantació 18 arbres, en un carrer que no n’hi havia. 

Urbanització del passatge Xile, entre el carrer de la Torreta i el carrer de Nicaragua

 
Fins ara el passatge Xile tenia un desnivell important i una part de paviment de sauló que complicava l'acessibilitat. Ara, per una banda, es pavimentarà amb peces de formigó amb paviment tàctil de botons i ratllat per a persones amb deficiència visual, mentre que la vorera existent, que dona accés als habitatges unifamiliars propers i connecta els carrers de la Torreta i Nicaragua, s'ampliarà fins a 4 metres com a mínim. En el subsòl es renovarà la xarxa d’abastament d’aigua potable instal·lant una canonada de polietilè i es crearà una xarxa de reg automàtic per als 13 nous arbres que es plantaran. Aprofitant l’actuació es col·locaran nous embornals de recollida d’aigües superficials.
L'enllumenat públic existent es substituirà per columnes de 4 m d'altura que incorporaran les lluminàries, amb làmpades led. Alhora, es soterrarà el cablejat aeri existent i es crearà una xarxa de telecomunicacions municipal.
La resta de l’espai es vol conservar el més natural possible, generant terrasses per salvar el desnivell existent entre els dos extrems del passatge. Les terrasses es formaran mitjançant talussos enjardinats que es combinaran per crear un recorregut naturalitzat entre les diferents plataformes. L'actuació inclou també la instal·lació de 17 bancs, 8 papereres i una font. Aquesta actuació, que té una durada prevista de 4 mesos, ha estat adjudicada a l'empresa SERXAR, SAU per 143.850,05, IVA inclòs.

Reforma d'un espai públic de Can Bassa, dins del projecte "Fem un jardí"

 
El mes d'octubre van començar les obres del projecte de reforma integral d'un solar de Can Bassa, situat entre els carrers Esteve Terrades i dels Pallars i el camí de Can Bassa, al costat de l'Institut Celestí Bellera. Precisament l'alumnat de 1r d'ESO d'aquest centre ha participat en la definició d'aquest solar a través d'una enquesta i de dibuixos i textos, a partir dels quals s'ha originat la idea i s'ha donat forma al projecte que s'executarà durant quatre mesos per part de l'empresa adjudicatària Obres i Serveis Roig, SA, per un import de 293.781,26 €, IVA inclòs. 
 
El nou parc, que es definirà sobre una superfície de 2.640 m2, funcionarà com un espai de transició entre la ciutat i el camp, entre el barri de Can Bassa i el barri de Palou. Tindrà un camí sinuós que travessarà pel mig el parc, des de la vorera de l’Institut fins al camí de sauló de Palou que passa per sota les vies de tren. S'hi conformaran diferents espais: un de tancat amb sorra, amb jocs per als més petits; un segon, amb jocs d'escalada per a infants més grans i un tercer amb elements per fer exercicis de fitnes. En tots aquests espais s’hi posen bancs, papereres i una font per crear espais de repòs. Als espais d’estar, les àrees de seguretat dels jocs tindran paviment de cautxú i la resta paviment asfàltic de colors. 
 
Pel que fa a l'enllumenat, s'hi instal·laran dues torres de 12 m d'altura amb focus al mig del parc i fanals al carrer Esteve Terrades amb làmpades amb tecnologia led que estalvien energia. El vial entre el parc i la via de tren s'il·luminarà amb columnes de 6 m d'altura. 
 
La vegetació, que es regarà per degoteig, serà més densa al costat del carrer Esteve Terrades per ocultar les vies del tren. S'hi plantaran un total de 34 arbres amb flors i fruits per fer ombra a l'estiu i altres de fulla caduca per deixar passar el sol a l’hivern. També s'hi plantarà gespa de fàcil manteniment en el talús i es definiran dues rampes adaptades per persones amb mobilitat reduïda i una escala. Finalment s'adequarà un camí de vianants a l’espai de sauló entre el talús i els edificis paral·lel al camí de Can Bassa.
 
Aquest és el cinquè projecte que es fa dins del programa "Fem un jardí" que promou l'Ajuntament de Granollers. Els quatre anteriors per ordre cronològic van ser el Parc de les Cinc amb l’escola Granullarius; el Parc de la Mediterrània, amb l’escola Mestres Muntaña; el Parc de Can Gili amb l’escola Pau Vila; i el Parc de l’Església de Fàtima amb l’escola Fàtima.

Obres a Roca Umbert en espais interiors i a la primera planta del Centre d'Arts en Moviment

El mes de novembre van començar dues obres a Roca Umbert: la urbanització d'alguns dels carrers i places de l'interior i les de la planta primera de la Nau B com a Centre d'Arts en Moviment.

Carrers i places interiors

En aquesta actuació, que ha de permetre millorar l'accessibilitat i facilitar l'ús de tots els equipaments del recinte, es renovarà també una part del clavegueram. S'hi posarà com a paviment llambordins de formigó de dos colors diferents i també es farà un nou edifici destinat a lavabos i a punt de informació, a tocar de la nau de Dents de Serra. A més es col·locaran uns tendals per fer ombra en tres espais de l'àmbit. 

Aprofitant aquesta actuació s'instal·laran les canonades per a una futura xarxa de calor alimentada amb biomassa que ha de donar a servei a diferents equipaments: la Impremta municipal i la Troca, a Roca Umbert mateix; l’escola Ferrer i Guàrdia, l’institut Carles Vallbona, les pistes d’atletisme i els pavellons del Parquet i el Tub.  Amb el mateix criteri, també es posarà una canonada d’aigua no potable que ha de connectar els dipòsits d’aigua soterrats de Roca Umbert amb els Jardins de Lluís Companys, situats al davant. 

L'espai que s'urbanitzarà es complementarà amb la col·locació de bancs de fusta i taules en les zones i patis més amplis, per tal de crear un espai que juntament amb la plantació d'arbrat esdevingui punt de reunió per a les persones usuàries. S'hi plantaran deu arbres que es complementaran amb quatre jardins verticals (envoltant l'edifici on hi ha Arsènic, a la façana del Centre Audiovisual, i en l'edifici situat davant dels locals de les colles de Blancs i Blaus).

En el vestíbul d'entrada del carrer de Prat de la Riba es preveu col·locar una pantalla de gran format i també es canviarà la porta d'entrada a Roca Umbert pel carrer de Lluís Companys, situada al costat de l'Espai d'Arts.

Aquesta intervenció s'ha adjudicat a l'empresa Tecyr Construcciones y Reparaciones SA per un import de  505.425,11 euros, IVA inclòs, i les obres es preveu que tinguin una durada de cinc mesos. 

Es completa el Centre d'Arts en Moviment (CAM)

Els treballs consisteixen en adequar la planta primera de la Nau B de Roca Umbert on actualment s'ubica el Centre d'Arts en Moviment. La intervenció preveu la creació d'una gran sala multifuncional, amb una subestructura per permetre la instal·lació d’escenografies i audiovisuals, i un sistema de cortina per subdividir la sala en dos espais més petits. Hi haurà també una segona sala més petita per practicar arts aèries i una molt petita, individual, per a escalfament corporal, de veu, concentració, etc. També hi haurà unes sales de descans i un espai d’office per poder menjar o prendre un cafè. Amb aquesta intervenció es pretén oferir espais per a assaig i creació que puguin ser flexibles i acollir formats molt diferents, així com oferir estructures que facilitin les pràctiques de circ de petit format de caràcter aeri amb teles, cordes, arc, anelles, etc. D'aquesta manera es pretén fomentar la professionalització de les companyies i la creació d'equips estables, donar continuïtat a l’aprenentatge dels estudiants i als projectes artístics professionals, entre d'altres.

En fases anteriors ja s’havien executat els accessos a aquesta primera planta primera, la sortida d’evacuació, l'accés principal i la Sala 1. 

El projecte busca mantenir al màxim la imatge d’espai industrial.

Adequació d'un aparcament públic entre la via del tren de la línia del nord i el Pavelló del Congost

Les obres d'aquest aparcament públic darrere el Pavelló del Congost formen part d'un sector de nova urbanització on en el futur s'hi han de construir habitatges i es completarà la trama urbana de carrers. L'actuació, que porta a terme Construccions Deumal, per un import de 189.728 euros IVA inclòs, té 5.728 m2 i capacitat per 155 places d'aparcament per a vehicles, més altres dues reservades per a persones amb mobilitat reduïda. A banda de pavimentar l'aparcament s'hi plantaran una quinzena d'arbres. Es preveu que les obres finalitzin a finals del mes de gener de 2019.