EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA

Catalunya està vivint un episodi de sequera i aquest 8 de maig la Generalitat ha declarat la sortida de l’estat d’emergència I i l’entrada en estat d’excepcionalitat

La Generalitat de Catalunya ha establert les següents restriccions d’aigua en els usos urbans:
 
VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA:
 • Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).
NETEJA DE VEHICLES:
 • Es permet la neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
 • Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible. 
NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ:
 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica (sempre i quan es comprovi, mitjançant avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari).
 • Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja
REG DE ZONES VERDES I JARDINS, PÚBLICS I PRIVATS:
Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte:
 • Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
 • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3 /ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local.
 • La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.
PISCINES PÚBLIQUES, PRIVADES, COMUNITÀRIES (inclou les d’establiments turístics):

Està prohibit l’ompliment total de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua de:

 • No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.

 • No es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d’aigua. Les que sí tinguin sistema de recirculació ho han de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

 • Es permet el reompliment parcial o primer ompliment (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic i i també les piscines d’ús privat que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, centres lúdics o similars, les d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme o similars. També inclou piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial.

 • Es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines d'ús privat que estiguin destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.

 • En centres educatius, és permès l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

 • Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques. 

FONTS ORNAMENTALS:
 • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.  

DUTXES:
 • S’obren les dutxes dels equipaments esportius, però amb menys pressió d’aigua per reduir-ne el consum.
 • Es prohibeix utilitzar les dutxes i instal·lacions per a la neteja dels peus a les platges.
PISTES DE GEL I ALTRES USOS TEMPORALS:
 • Es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.
ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE:
 • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Pla d'emergència en situacions de sequera municipal

Granollers disposa d'un Pla d’emergència en situacions de sequera municipal, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el juliol de 2022 i també per l'ACA el desembre de 2021.El pla preveu un centenar de mesures: algunes de caràcter preventiu, altres continuades que s’iniciaran en fase de normalitat i prealerta, i altres que es posaran en marxa en cas de sequera, diferenciades segons la situació sigui d’alerta o d’excepcionalitat, amb diferents graus d’emergència. Trobem mesures relacionades amb la gestió de la demanda, enfocades a la reducció de consums superflus, bé sigui amb campanyes de conscienciació, bé amb l’increment de les tarifes. I altres actuacions relacionades amb la gestió dels recursos hídrics i les instal·lacions, com la reducció de la pressió de l’aigua, possibles restriccions, obtenció de recursos alternatius per a l’abastament, creació de nous pous o aprofitament de pous d'aigua no potable per al reg.

Ús d'aigua regenerada
 
Les tasques de neteja de l’espai públic urbà i el reg municipal es fan amb aigua regenerada. Granollers compta amb una xarxa paral·lela d’aigua regenerada, des de fa més de dues dècades, una iniciativa pionera en els seus orígens, que ha permès a la ciutat disposar d’una alternativa hídrica, que ara és clau en la gestió de la sequera. Davant la limitació de l’ús de l’aigua potable per al reg d’espais verds, la neteja de carrers i el clavegueram de la ciutat, aquests serveis s’estan realitzant amb aigua regenerada, és a dir, aigua residual depurada optimitzada per a usos municipals. Aquest recurs permet continuar realitzant tasques de neteja i reg de carácter urbà, fent front a la sequera i reservant l’aigua potable per al consum de boca.

El portal de la sequera

Altres eines i recursos

Proposta didàctica de "La ruta de l'aigua"