Pla d'Infància i Adolescència de Granollers 2018-2024

El 26 de juny de 2018, en sessió ordinària del Ple de la corporació, s’ha aprovat el Pla Local d'Infància i Adolescència de Granollers 2018-2014 (PLIAG) entès com a guia per ordenar i definir les prioritats estratègiques en matèria d’infància i adolescència a la ciutat, i amb l’actualització del pla anterior (2012-2015) s’incorporen les necessitats de caire educatiu, social i emocional detectades i/o emergents de la nostra ciutat.

+

La redacció del propi Pla ha estat un procés participat (infants, adolescents, professionals, famílies i representants dels grups polítics).

El procés de treball, per una banda ha compilat i contrastat les visions dels nois i noies del Consell dels Infants i dels companys/es de les seves escoles, dels delegats/des dels Instituts de Secundària, d’un grup de famílies, dels agents socials que formen part de la Xarxa d’Infància i Adolescència de Granollers, dels representants dels grups polítics municipals. I per altra banda, ha comptat amb la implicació activa dels professionals municipals de totes les àrees que han participat al Grup Motor, els quals han realitzat una anàlisi quantitativa i qualitativa de la situació actual dels infants i adolescents, i dels recursos existents a la ciutat.

El pla es nodreix de l’anàlisi de les visions actuals, de la revisió de les dades sociodemogràfiques, l’actualització del mapa de recursos i de les necessitats emergents de la ciutat.

Estratègia conjunta transversal d’actuació liderada des de la regidoria d’educació, infància i joventut, per a la definició d’una estratègia global en matèria d’infància i adolescència i ajudar a impulsar polítiques adreçades a la millora de les condicions de vida dels infants i dels adolescents de Granollers. Alhora s’ha treballat per les connexions amb els projectes existents per encaixar amb altres projectes transversals i sectorials amb els quals ja compta Granollers (Pla Estratègic, Granollers Ciutat Educadora, Pla local de Joventut, Pla Educatiu d'Entorn, Pla d'Igualtat, Pla d'Absentisme Escolar, Pla de Mobilitat, etc).

Alhora, vetlla per la implementació de les competències locals en relació a la infància i l’adolescència (en relació a les situacions de risc, planificació i avaluació de les polítiques públiques).

A Catalunya, comptem amb un marc legal favorable per a desenvolupar la perspectiva d’infància a totes les polítiques locals (segons la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència constitueix el marc de referència de l'actuació municipal en matèria de participació, promoció, prevenció, atenció i protecció dels infants i adolescents). A més, el Pla compta amb la voluntat política local per situar la infància i l’adolescència com a prioritàries a l’agenda política local (PLIAG, Ciutat Educadora, Pla Agenda 2030 d’UNICEF dels Objectius Desenvolupament Sostenible i com a Ciutat Amiga de la Infància). Des de la creació de la Regidoria d'Infància, el 2011, l’Ajuntament de Granollers aposta per incorporar i impulsar les accions des de la perspectiva d’infància i adolescència en les seves polítiques públiques seguint el mandat dels marcs legals vigents en aquesta matèria.

Pla pensat en clau d’equitat i des de la prevenció (per al reconeixement i apoderament dels infants i adolescents com a ciutadans de ple dret). Continua potenciant el treball en xarxa, la mirada de gènere i inclusiva, des de la participació transversal.

La proposta de treball s’endreça sota vuit eixos claus.

Els vuit eixos inclouen les estratègies i els objectius específics per implementar el PLIAG, els quals aborden des d’una mirada àmplia les respostes a les necessitats dels infants, adolescents i les seves famílies. Els eixos són l’acompanyament a les famílies amb infants i adolescents; el suport a la infància i adolescència en situació de risc; mantenir la qualitat en l’atenció a la salut; afavorir l’educació de qualitat, l’accés al lleure, la cultura i l’esport; l’ús educatiu de l’espai públic; la participació dels infants i adolescents; la comunicació, el seguiment i l’avaluació.

Noves iniciatives.

El mateix procés d’actualització del PLIAG ha provocat la creació de noves accions per a donar resposta a necessitats. Per exemple: consolidació d’un grup motor tècnic transversal, una taula tècnica de les adolescències, una incipient taula de les famílies, un fòrum 12-16 de participació, no tan sols consultiva, amb una mirada des de la participació activa dels adolescents de la ciutat, etc.

La ciutat com a mirall de la complexitat global.

Les transformacions socials fan parlar d’un canvi d’època que ens aboquen a optimitzar els recursos existents i a generar espais per la igualtat d’oportunitats, però encara s’arrosseguen diverses situacions de vulnerabilitat cronificades des de la crisi econòmica i alhora de valors. El Pla compromet a la corporació local a continuar treballant per generar sinergies amb altres administracions (locals, autonòmiques, estatals, UE), amb el tercer sector i amb el món privat en clau de polítiques integrals per a la cohesió social amb impacte sobre la infància i l’adolescència.

Punt i seguit.

Des d’aquestes línies, es vol agrair la participació i complicitat de totes les persones que han participació en els continguts del PLIAG. És important posar en relleu el treball que realitzen els professionals dels diversos serveis de l’ajuntament i d’altres administracions, entitats, etc amb els qui de manera conjunta es consolida el treball en xarxa per a la infància i l’adolescència. Tot seguit, continuarem treballant per la implementació, el seguiment i l’avaluació dels objectius del PLIAG per contribuir a millorar el benestar dels infants, adolescents i les seves famílies de la nostra ciutat.