Aprovades les bases per demanar subvencions del Pla d'habitatge municipal

Fins al 22 de desembre es podran sol·licitar ajuts directes al lloguer, amb atenció especial a la gent jove; per millorar l'accessibilitat d'habitatges i locals; i per incentivar l'aportació d'habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal

27 de Setembre 2016
+
L'Oficina Jove del Gra ha estat l'escenari de la presentació de les subvencions del Pla d'habitatge, una bona part de les quals destinades a joves entre 18 i 35 anys

L’Ajuntament ha aprovat els requisits per poder accedir a diverses subvencions del Pla d'habitatge municipal. Es tracta d'ajuts directes al lloguer, amb especial atenció a la gent jove; subvencions per millorar l'accessibilitat a habitatges i locals; i subvencions per incentivar l'aportació d'habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal. L'import total de totes aquestes actuacions és de 400.000 euros que permetran ajudar a garantir el dret a l'habitatge als granollerins i a les granollerines. Els diners per fer aquestes accions provenen de l'aplicació del bon tancament econòmic del pressupost municipal de l’any passat.

 1.   Ajuts al lloguer

1.1 Subvencions al pagament del lloguer dels contractes signats a través de la Borsa de Lloguer Municipal. Ajuts directes per al pagament del lloguer de l'habitatge per a persones físiques que tenen el seu domicili habitual a Granollers.

La subvenció s'atorga per la suma de tres conceptes: 100 euros mensuals, amb efectes des del segon mes de pagament de la renda/lloguer amb una percepció màxima de 1.200 €; subvenció corresponent a l’import íntegre de la primera mensualitat de lloguer fins l’import màxim de 600 euros, per una sola vegada; i una subvenció equivalent al pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, fins a un import màxim de 150 euros. 

El contracte d’arrendament de l’habitatge s’ha d’haver formalitzat a través de la Borsa de Lloguer Municipal, i entrat en vigor durant l’any 2016.

Cal disposar d’uns ingressos màxims que basculen entre els 21.247,28 euros d'un sol membre fins als 41.314,16euros per a unitat de convivència de quatre membres.

Import total de les subvencions: 58.500 euros.

1.2 Subvencions al lloguer per a joves, entre 18 i 35 anys. Es subvencionen els mateixos conceptes i imports que el punt 1.1 però amb algun requisit diferent: la sol·licitud de la subvenció es pot fer a títol individual o conjunt de tota la unitat familiar/convivència, en cas que existeixin diversos titulars del contracte d'arrendament. Els ingressos màxims fixats per demanar l'ajut són els mateixos que els fixats en el punt 1.1.

En aquest cas, el contracte d’arrendament de l’habitatge no té perquè haver-se formalitzat a través de la Borsa de Lloguer Municipal.

Import total de les subvencions: 136.500 euros 

2. Subvencions per incentivar l’aportació d’habitatges a laBorsa de Lloguer Municipal. Ajuts destinats a captar pisos per a la Borsa de Lloguer Municipal per tal que l'Ajuntament pugui posar-los a lloguer. Es subvencionen, per una banda, les despeses corresponents a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i del certificat energètic fins un màxim de 200 euros per habitatge i, per l'altra, la quantitat equivalent al 50% de l’Impost sobre Béns Immobles de l’habitatge adscrit al servei Borsa de Lloguer Municipal, corresponent a l’any 2016 en què s’ha formalitzat el contracte de lloguer, i fins a una quantitat màxima de 300 euros € per habitatge.

Import total de les subvencions: 33.946 euros

3.   Subvencions per a la millora de l’accessibilitat en habitatges, edificis i locals. Ajuts per als propietaris destinats a la instal·lació de remuntadors d'escales, rampes, ascensors...; grues o artefactes anàlegs que permetin l'accés i l'ús de les persones amb discapacitat als elements comuns d'edificis residencials; instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l'orientació en la utilització de les escales i els ascensors. La quantitat màxima de l'ajut serà el 50% del cost subvencionable de l'actuació, amb un màxim de 1.200 euros per habitatge per als elements comuns d'un edifici plurifamiliar. Si l’actuació es fa en un local o habitatge unifamiliar, també es fixa el màxim en 1.200 euros.

Import total de les subvencions: 171.000 euros

 

Informació: Oficina Local d’Habitatge-Granollers Promocions. C. Sant Jaume 16-26, 5a planta